24 Mart 2017 Cuma
 
Sitede Ara
Bana Ulaşın
Bize Sorun
Bir Fikrim Var
Çözüm Arıyorum
Gündem
Kongre ve Konferanslar
Atamalar
Kariyer İmkanları
YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI  
YÜKSEK ÖĞRENİM KURUMU YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR
09.03.2011
Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (LES) başvurduğu programın puan türünde 45 standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek LES standart puanına sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, LES puanı yanı sıra gerekirse, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile, başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler (referans mektubu, neden yüksek lisans yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar vb.) ve hangi düzeyde yabancı dil bilgisi gerektiği, ilgili senato tarafından düzenlenen yönetmelikle belirlenir. LES puanının % 50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, ilgili senato tarafından belirlenir. İlgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü, yalnız LES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. b) Doktora programına başvurabilmek için adayların bir lisans veya yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakültesi lisans veya Yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığı'nca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (LES), başvurduğu programın puan türünde 45 (lisans diplomasıyla başvuranlardan 55) standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek LES standart puanına sahip olmaları gerekir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde, LES puanı yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile, başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler (referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar vb.) ve hangi düzeyde yabancı dil bilgisi gerektiği, ilgili senato tarafından düzenlenen yönetmelikle belirtilir. LES puanının % 50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, ilgili senato tarafından belirlenir. İlgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü, yalnız LES puanı ile de öğrenci kabul edebilir.LES'e eşdeğer kabul edilen ve Yüksek Öğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, her bir üniversitenin senato kararları ile yükseltilebilir.
 
Temel Tıp Bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için Tıp Fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek Temel Tıp Puanına veya Lisansüstü Giriş Sınavı'nın (LES) Sayısal kısmından 45 standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek LES standart puanına sahip olmaları; Tıp Fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) sahip olmaları, Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (LES) Sayısal kısmından 45 standart puandan az olmamak
koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek LES standart puanına sahip olmaları gerekir. Temel Tıp Puanı, Tıpta Uzmanlık Sınavı'nda (TUS) Temel Tıp Bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; Klinik Tıp Bilimleri Testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde, Temel Tıp Puanı veya LES puanı yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile, başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler (referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar vb.) ve hangi düzeyde yabancı dil bilgisi gerektiği ilgili senato tarafından düzenlenen yönetmelikle belirlenir. Temel Tıp Puanının veya LES puanının % 50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, ilgili senato tarafından belirlenir. İlgili üniversite, yalnız Temel Tıp Puanı veya LES puanı ile de öğrenci kabul edebilir.
 
Yabancı uyruklu adaylarla yurtdışında ikamet eden Türk vatandaşlarının lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca belirlenir

Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla Bilimsel Hazırlık Programı uygulanabilir:
•  Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylar,
•  Lisans derecesini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans programı adayları,
•  Lisans veya yüksek lisans derecelerini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora adayları,
•  Lisans veya Yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanda almış olan adaylar.

  Bilimsel Hazırlık Programı'nda alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, Bilimsel Hazırlık Programı'ndaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.  Bilimsel Hazırlık Programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar ilgili senato tarafından kabul edilen yönetmelikte belirtilir. Bilimsel Hazırlık Programı'nda geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.
 
Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili enstitü, anabilim dalı başkanlığının onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler ilgili senato tarafından kabul edilen yönetmelikle belirlenir.
 
İlgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları ilgili senato tarafından kabul edilen yönetmelikle belirlenir.
•  Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.
•  Lisansüstü programlarla ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer esaslar ilgili senato tarafından kabul edilen yönetmelikle belirlenir.
•  Yükseköğretim kurumları, öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam edebilmesi için gerekli genel ve/veya yarıyıl not ortalaması ile ilgili başarı koşulları koyabilir. Bu koşulları sağlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların hangi enstitü anabilim dallarında ve nasıl yürütüleceği ilgili senato tarafından kabul edilen yönetmelikle belirlenir.  Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçişe izin vermek yükseköğretim kurumlarının yetkisindedir ve ilgili yönetmeliklerinde belirtilen esaslara göre düzenlenir.

Tezli Yüksek Lisans Programı
Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bu program toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca dersler ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Daha kısa sürede mezun olabilecek bir öğrenciyle ilgili düzenlemeler, ilgili senato tarafından kabul edilen yönetmelikte belirtilir.
İlgili yönetmelikler uyarınca başarısız olan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği bu süreden önce kesilebilir. Tezsiz Yüksek Lisans Program 
Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı İkinci Lisansüstü Öğretimde de yürütülebilir. Bu program toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. İlgili senato tarafından belirlenen esaslara bağlı olarak tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir. İkinci lisansüstü öğretim programlarında sadece tezsiz yüksek lisans eğitimi yürütülebilir. Bu programlarda doktora ve tezli yüksek lisans eğitimi yapılamaz.  Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla altı yarıyıldır. İlgili yönetmelikler uyarınca başarısız olan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği bu süreden önce kesilebilir.

Doktora Programı
Doktora programı, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik ondört adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.  Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.  Doktora programları yurtiçi ve yurtdışı entegre doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, ilgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinin teklifi, Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.
 
Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır. Daha kısa sürede mezun olabilecek bir öğrenciyle ilgili düzenlemeler, senato tarafından kabul edilen yönetmelikte belirtilir. İlgili yönetmelikleri uyarınca başarısız olan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği bu süreden önce kesilebilir. Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl,lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayanlar veya yükseköğretim kurumunun öngördüğü en az genel not ortalamasını tutturamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.


ÜNİVERSİTELERİN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA KOŞULLARI

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ
BAŞVURU KOŞULLAR:


* Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı  (ALES) notunun en az 55 olması gerekir,
* KPDS ve ya ÜDS den en az 50 puan ve ya eşdeğerliliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak (İngilizce yeterliliğini gösterir ve Acıbadem Senatosu tarafından kabul edileceği belirtilmiş belgelerden biri).

http://www.acibadem.edu.tr/?sid=1043

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
ÖZEL ŞARTLAR:

* Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı için;
yüksek lisans programına başvuracak adayların Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon lisans programından fizyoterapist olarak mezun olmuş olması, doktora programına başvuracak adayların Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon’da yüksek lisans yapmış fizyoterapist olması gerekmektedir.
* Fizyoloji Anabilim Dalı için; adayların en az dört (4) yıllık lisans eğitimi görmüş (Tıp, Veterinerlik, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakülteleri, Fen-Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji Bölümü, Tıbbi Biyolog yetiştiren Yüksekokullar, Sağlık Yüksekokulları, Fizik Tedavi Rehabilitasyon Yüksekokulları, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları ile Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Mezunları) olması gerekmektedir.
* Mikrobiyoloji Anabilim Dalı için; adayların Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Tıp Fakültesi Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü, Eczacılık Fakültesi ve Sağlık Bilimleri ile ilgili dalların lisans mezunu olması gerekmektedir.
* Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı için; adayların Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veterinerlik Fakülteleri, ilgili Fakültelerin Biyoloji Bölümü ve Sağlık Bilimleri ile ilgili 4 yıllık Yüksekokul / Fakülte mezunu olması gerekmektedir.
 
BAŞVURU KOŞULLARI:
* Yüksek Lisans programlarına başvuracak adayların Lisans derecesine ve en az 100 üzerinden 60, 4.00 üzerinden 2.00 not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.
* Doktora programına başvuracak adayların yüksek lisans derecesine ve en az 100 üzerinden 75, 4.00 üzerinden 3.00 not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.
* Yüksek Lisans programlarına başvuracak adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) elde edecekleri Eşit Ağırlıklı veya Sayısal puanın en az 55 olması gerekmektedir. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Doktora programına başvuracak adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) elde edecekleri Eşit Ağırlıklı puanın en az 55 olması gerekmektedir
* Yüksek Lisans programlarına başvuracak adayların Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) 50 puan, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) 50 puan veya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yabancı Dil Yeterlik Sınavından 50 puan almış olmaları gerekmektedir.
* Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Doktora programına başvuracak adayların Üniversitelerarası kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) 60 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmaları gerekmektedir.
 
saglikbilimleri@ibu.edu.tr

BİLİM ÜNİVERSİTESİ
* Yüksek Lisans ve Doktora Programları için ÖSYM tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES)  sayısal puan türünden en az 55 puan, Doktora Programlarına Yüksek Lisans Diplomaları ile başvuranlar için sayısal puan türünden en az 55 puan ve Lisans Diplomalarıyla başvuranlar için ise sayısal puan türünden en az 70 alınması gerekmektedir.
* Yüksek Lisans Programları için 4 yıllık Lisans Diploması, Doktora Programları için Yüksek Lisans Diploması veya Lisans Diploması ile başvuracaklar için Lisans Diplomasına sahip olmaları gerekmektedir..
* Doktora Programlarına başvuru yapacak adaylar için Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS), en az 55 puan almış olmak gerekmektedir.

http://www.istanbulbilim.edu.tr/ogrenci.php?bid=3.1&lan=tr


ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Yüksek Lisans Programları (Tezli, Tezsiz, Alan Öğretmenliği Tezsiz, ikinci Öğretim Tezsiz )
1) Lisans mezuniyet not ortalamasının yüz tam not üzerinden en az 60 puan olması,
2) Başvurduğu programın puan türünde Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) en az  55 puanı almış olması,
3) Tıp Fakültesi mezunları ALES yerine TUS puanıyla başvurabilirler. Temel Tıp Bilimlerine  başvuracak  adayların 45 temel tıp puanı almış olması,
4) ÜDS/KPDS’den en az 40 veya eşdeğeri yabancı dil sınavından buna denk puan almış olması, Üniversitemiz  Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından yapılacak olan yabancı dil sınavından en az 70 puan aldıklarını gösteren belge.
5) Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programları için Yabancı Dil Belgesi aranmamaktadır.

Doktora Programları;
1)
Doktora programlarına  lisans derecesiyle başvuran adayların lisans not ortalamasının 100 tam not üzerinden en  az 75 puan (Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora programları için 80 puan), Tezli Yüksek Lisans mezunlarının en az  75 puan ve hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli fakültelerin mezunlarının en az 60 puan not ortalamasına sahip olmaları,
2) Başvurulan programın puan türünde Yüksek Lisans diplomasıyla başvuranlarda veya hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli fakültelerden mezunların başvurularında ALES’ ten en az 55 puan, lisans diplomasıyla başvuranlarda ise en az 70 puan (Sağlık  Bilimleri Enstitüsü Doktora programları için 75 puan)  almış olmaları; Temel Tıp Bilimleri ile Klinik Tıp Bilimlerine başvuranların 45 Puan almaları gerekmektedir. Yüksek Lisans eğitimini tamamladıktan sonra  Doktora Eğitimine en fazla bir (1) yarıyıl ara vererek başvuruda bulunanlardan yeniden ALES/LES belgesi istenmez.
3) ÜDS/KPDS’den 55 veya eşdeğeri bir yabancı dil sınavından buna denk puana sahip olmaları gerekir.

www.idari.adu.edu.tr/db/ogrenciisleri/

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
BAŞVURU KOŞULLARI
a)
Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmak, enstitü kurulunca belirlenen ve Senato tarafından onaylanan not ortalamasını sağlamak gerekir.
b) Hazırlık sınıfları hariç, en az on yarıyıl süreli lisans eğitimi yapılan diş hekimliği, eczacılık, veteriner ve tıp fakültesi mezunları ile Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuar dalında uzmanlık yetkisi kazanmış olan fen fakültesi ve dört yıllık eczacılık fakültesi mezunları yüksek lisans yapmadan doktora programlarına başvurabilir.
c) Doktora/sanatta yeterlik programına başvurabilmek için adayların ALES, tıp fakültesi mezunlarının ise ALES veya TUS puanına sahip olmaları gerekir.
ç) Yüksek lisans diplomasına sahip olan veya hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği, eczacılık ve veteriner fakültesi diplomasına sahip adaylar ile Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuar dalında uzmanlık yetkisi kazanmış olan fen fakültesi ve dört yıllık eczacılık fakültesi mezunu adayların, ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir.
d) Dört yıllık lisans diploması ile birleştirilmiş doktora programlarına başvuran adayların ALES’ ten başvurdukları programın puan türünde en az 70 tam puan almaları gerekir.
e) Tıp Fakültesi mezunu olup temel tıp bilimleri doktora programlarına TUS puanı ile başvuranların TUS’tan en az 50 temel tıp puanına sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı; TUS’un temel tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0.7, klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0.3 ile çarpılarak sonuçların toplanması ile elde edilir.
f) Doktora/sanatta yeterlik programına başvuran adayların ÜDS’den en az 60 puan almış olmaları gerekir.
g)Mülakatta, adaylar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatın değerlendirilmesinde, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini ve hedeflerini belirten kompozisyon da dikkate alınabilir.

Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Koşulları;
a)
Bir lisans diplomasına sahip olmak ve enstitü kurulunca belirlenen ve Senato tarafından onaylanan not ortalamasını sağlamak gerekir.
b) ALES’ ten başvurulan programın puan türünde en az 60 puan almış olmak gerekir.
c) ÜDS’den en az 55 puan almış olmak gerekir.
ç) Mülakatta, adaylar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatın değerlendirilmesinde adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini ve hedeflerini belirten kompozisyon da dikkate alınabilir.

Lisansüstü Programlarına Başvurularda Ortak Hükümler
1)
Lisansüstü programlara ALES sonuçları ile lisans ve/veya yüksek lisans başarı düzeyine göre yapılan başvurular kabul edilir. Ayrıca, adaylarda ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programı dışında yeterli düzeyde yabancı dil bilgisi aranır.
2) Yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik çalışmasına hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabilecekleri Üniversitelerarası Kurulca belirlenen esaslara göre anabilim dalı akademik kurulunun önerisi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.
3) Enstitü Kurulu gerekli gördüğünde, Senatonun onayı ile lisansüstü eğitime giriş için kullanılan ALES, ÜDS ve lisans not ortalaması taban puan değerlerini artırabilir. Enstitü, lisansüstü programları için farklı puanlar belirleyemez.
4) Anabilim dalı akademik kurulu gerekli gördüğünde, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile lisansüstü eğitim programlarına öğrenci kabulünde kullanılan değerlendirme oranlarından mülakat sınavı oranının belirli bir kısmını ya da tamamını ALES için kullanabilir.
5) ALES ve/veya ÜDS sınavı yerine Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ulusal ya da uluslararası bir sınavdan eşdeğer bir sınav sonucu ile başvuran adayların bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen koşulları da yerine getirmeleri gerekir.
6) Temel tıp bilimleri doktora programlarına başvuran tıp fakültesi mezunlarının başarı puanlarının hesaplanmasında ALES puanı ya da son iki yılın TUS puanı değerlendirmeye alınır.

http://www.bhim.akdeniz.edu.tr

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
BAŞVURU KOŞULLARI:
Yüksek Lisans:
1-
Hangi tarihte alınırsa alınsın en az 50 ya da eşdeğeri olma koşuluyla yabancı dil puanının % 20’si.  (Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde yabancı dil barajı aranmaz.)
2-En az 2.40/4.00 ya da 60/100 olma koşuluyla lisans not ortalamasının % 30’u,
3-Başvurduğu programın puan türünde en az 50 standart puan olma koşuluyla LES’in % 50’si.(Adayın standart puanı 1.25 ile çarpıldıktan sonra % 50’si alınır.)

Doktora:
1-
Yüksek Lisans programlarına başvuracak adayların Lisans derecesine ve en az 100 üzerinden 60, 4.00 üzerinden 2.00 not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.
Doktora programına başvuracak adayların yüksek lisans derecesine ve en az 100 üzerinden 75, 4.00 üzerinden 3.00 not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.
 
 
ÖNEMLİ NOT:
1-
Yüksek lisans başvuruları için lisans derecesine, doktora ve sanatta yeterlik başvuruları için lisans ya da yüksek lisans derecesine sahip olmak gereklidir. Başvurduğu anabilim dalından farklı alanlarda lisans veya yüksek lisans yapmış olan adaylar “Bilimsel Hazırlık Programı”na alınabilirler.

2- Başvuru tarihi geçtikten sonra enstitü müdürlüklerine ulaşan veya belgeleri eksik olan başvurular değerlendirmeye alınmayacak, başvuru ücreti iadesi yapılmayacaktır.

3-Kesin kayıtlar şahsen yapılacak olup, kesin kayıt yaptırmaya hak kazananların listesi ilgili enstitü müdürlüklerinden veya internet sayfalarından öğrenilebilir.

4-Belirtilen kontenjanların altında kayıt yapılması halinde, ilgili enstitü yönetim kurulu programın açılmamasına karar verebilir.

http://www.anadolu.edu.tr/

ANKARA ÜNİVERSİTESİ
BAŞVURU KOŞULLARI

* Tezli / Tezsiz yüksek lisans programları için lisans not ortalaması 4 katsayı üzerinden en az 2.0 (70/100),
* Doktora programları için yüksek lisans not ortalaması en az 4 katsayı üzerinden 3.0 (80/100), birleşik doktora programları için lisans not ortalaması en az 4 katsayı üzerinden 3.0 (80/100) olmalıdır.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı Puanı(ALES) : 
 Enstitümüze başvurularda ALES puanı ve ALES karşılığı kabul edilebilecek ulusal veya uluslararası geçerliliği olan sınavlar ve puanları aşağıda belirtilmiştir.
 
Sınav Türü Sınav Puanı Geçerlilik Süresi
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınav Puanı (ALES) 55 Sınav tarihinden itibaren 3 yıl
Graduate Record Examination (GRE) 950 Sınav tarihinden itibaren 2 yıl
Graduate Management Admission Test (GMAT) 550 Sınav tarihinden itibaren 2 yıl

Sınav Türü   Sınav Puanı   Geçerlilik Süresi
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınav Puanı (ALES)   55   Sınav tarihinden itibaren 3 yıl Graduate Record Examination (GRE)   950   Sınav tarihinden itibaren 2 yıl Graduate Management Admission Test (GMAT)   550   Sınav tarihinden itibaren 2 yıl.

En az 55 (ellibeş) ALES tam puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programını tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz. 
 
Yabancı Dil:  
 a) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adaylardan yabancı dil koşulu aranmaz (Online Başvuru Formunda Muaf işaretlenmelidir). Ancak Anabilim Dalı önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yabancı dil sınavı koşulu aranabilir. 
 b) Tezli yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adaylar için geçerli olan sınavlar aşağıda belirtilmiştir:
Sınav Türü Yüksek Lisans Doktora Geçerlilik Süresi
Üniversiteler Arası Dil Sınavı (ÜDS) 50 60 Süresiz
Kamu Personeli Dil Sınavı (KPDS) 50 60 Süresiz
TOFEL için ÜDS ve KPDS’nin karşılığını kullanınız. İngilizce dil sınav sonuçları ile yurtdışında çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan İngilizce dil sınav sonuçlarının eşdeğerliliği kullanılacaktır
TOFEL harici diğer uluslararası geçerliliği olan bir yabancı dil sınavından alınmış puanlar Üniversitelerarası Kurul Kararları çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir (Bu madde kapsamındaki öğrencilerin Enstitü Yönetim Kurulu Kararı alınması için evraklarını en az 1 (bir) hafta önceden Enstitüye teslim etmesi gerekmektedir).

Diğer Koşullar :
a)
Ankara dışında bulunan üniversitelerde görevli öğretim elemanları lisansüstü programlara başvuramazlar (YÖK’ün 29.07.1998 tarih ve 16646 sayılı yazısı).
b) Herhangi bir yükseköğretim kurumu bünyesinde yürütülen lisans ve lisansüstü eğitim-öğretimin yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik, tıpta uzmanlık gibi her derecesinde ve tezli, tezsiz, ikinci öğretim gibi herhangi bir programa kayıtlı olan öğrenciler aynı anda başka bir lisansüstü programa kayıt yaptıramazlar.
c) Eşdeğerlikler 
 
Başvuruda aranan ALES ve ÜDS puanları yerine geçecek puanlar aşağıdaki hususlar dikkate alınarak değerlendirilir:

a) Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen uluslararası geçerliği olan Graduate Record Examination (GRE) ve Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarından alınan belgeler ALES belgesi yerine geçerli sayılabilir. 
b) KPDS ve benzeri ulusal ve uluslararası geçerliliği olan bir yabancı dil sınavında alınmış olan puanlar, Üniversitelerarası Kurul kararları çerçevesinde, enstitü yönetim kurulunca ÜDS’ye eşdeğer sayılabilir. 
 
Değerlendirme:
Yüksek Lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si ve mülakat sonucunun %30’u dikkate alınarak sınav jürisinin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla en az toplam 65 (altmış beş) puan alanlar arasında sıralama yapılır . Doktora programlarına öğrenci kabulünde ALES puanının %50’si, Lisans veya Yüksek Lisans not ortalamasının %20’si ve mülakat sonucunun %30’u dikkate alınarak sınav jürisinin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla en az toplam 70 (yetmiş) puan alanlar arasında sıralama yapılır.

http://www.ankara.edu.tr/

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
BAŞVURU KOŞULLARI:

1. Aday, müracaat tarihleri içerisinde, internet ortamında ilgili formları doldurup gerekli belgelerle birlikte Enstitüye gelerek Enstitü yetkilisine müracaatını müracaat tarihleri arasında onaylatmalıdır. Posta ile müracaatlar kabul edilmez.
2. Aday, lisans diploması ile yüksek lisans programına ve yüksek lisans diploması ile doktora programına müracaat için en az 55 ALES; Lisans diploması ile direkt doktora programına müracaat için ise en az 85 ALES sayısal puanına sahip olmalıdır. (ALES sınav sonuçları, yapıldığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir)
3. Doktora programına müracaat için adayın ÜDS’den en az 55 puana sahip olması gerekmektedir.
4. Aday, lisansüstü programlara başvururken transkripti 4’lü sisteme göre düzenlenmişse, Yüksek Öğretim Kurulu’nun dönüşüm tablosu dikkate alınacaktır.
5. Müracaatlar bittikten sonra ibraz edilen belgeler dikkate alınmaz.

http://www.atauni.edu.tr

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
BAŞVURU KOŞULLARI
1-
Adayların aşağıdaki tabloda yer alan sınavların birinden karşılarında belirtilen puanları almış olmaları gereklidir.

Sınav Adı Yüksek Lisans başvurusu için Doktora başvurusu için Lisansa Dayalı Doktora başvurusu için
ALES (Sayısal) 55 60 70
GRE (Quantitative) 610 635 685

2- Lisans derecesi ile doktora programına başvuru için, lisans eğitimi genel not ortalamasının en az 3.00/4.00 veya eşdeğeri olması gerekmektedir.
3- Adayların (Başkent Üniversitesi mezunları dâhil), aşağıdaki İngilizce dil sınavlarından birinden, belirtilen en düşük puanı almış bulunduklarını belgelemeleri gerekmektedir.
 Mülakatta başarılı bulunan, ancak aşağıda belirtilen dil puanlarından birine sahip olmayan adaylardan dileyenlerin, İngilizce Hazırlık bölümünce açılacak İngilizce Hazırlık Programına öğrenci olarak kayıt yaptırmaları sağlanır. 

Sınav Adı Yüksek Lisans Doktora
KPDS 55 60
ÜDS 55 60
TOEFL 134 CBT (55 IBT) 137 CBT (57 IBT)
TOEIC 511 531
IELTS 5 5,5
FCE (ESOL) C C
CAE C C
CPE C C
Başkent Üniv. Sınavı 60 -
 Ücretler:
1)
Tezli yüksek lisans programları, toplam 7 ders 1 seminer ve tezden oluşmakta olup, kayıt olunan her dersin ve seminerin ücreti 975'er TL, tez kayıt ücreti ise 1625 TL'dir.
Öğrenciler, ilgili yönetmelik uyarınca 3. yarıyıldan itibaren her yarıyıl teze kayıt olmak zorundadır. Programı normal süresinde (4 yarıyılda) tamamlayan öğrencinin bu süre içerisinde ödeyeceği toplam ücret 11.050 TL'dir. Tez için süre uzatımı (maksimum 2 yarıyıla kadar) verilmesi halinde kayıt olunan her yarıyıl için tez ücreti ayrıca ödenir.
2) Tezsiz yüksek lisans programları 10 ders (Kalite Mühendisliği 11 ders) ve dönem projesinden oluşur. Dersler 975’er TL, Dönem Projesi 1300 TL’dir. Programın normal tamamlanma süresi 4 yarıyıldır. Gerekli hallerde 2 yarıyıla kadar süre uzatımı verilebilir. Toplam ücret 11.050 TL (Kalite Mühendisliği için 12.025 TL) olmaktadır.
3) Her dönem kayıt olunan ders sayısına göre ücret ödenmektedir. Dönemde alınacak ders sayısı öğrenci ve danışmanı tarafından kararlaştırılır.
4) Özel öğrenci olarak alınacak her bir dersin ücreti 975 TL’ dir.
5) Başkent Üniversitesi lisans programları son sınıf öğrencilerinin özel öğrenci olarak alacakları dersler için, %25 oranında destek bursu uygulanır.

ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURU KOŞULLARI ve İŞLEMLERİ
1.
Enstitü programlarında özel öğrenci olarak ders alınabilmesi için, bir lisans programının son sınıfı öğrencisi veya  mezun olmak gerekmektedir.
2. Özel öğrencilik başvurularında ALES ve Yabancı Dil puanı aranmayacaktır.
 
BURSLAR
1)
 Önceki öğrenimlerinde yüksek başarı göstermiş, aşağıdaki koşulları sağlayan adaylara, belirlenecek kontenjan dahilinde, karşılıksız “% 100 Öğretim Ücreti Bursu” verilebilecektir. Söz konusu burs için:
a) Adayların aşağıdaki tabloda yer alan sınavların birinden karşılarında belirtilen en düşük puanı almış olmaları,

Sınav Adı Yüksek Lisans başvurusu için Doktora başvurusu için Lisansa Dayalı Doktora başvurusu için
ALES (Sayısal) 70 75 75
GRE (Quantitative) 685 710 710

 
 
  

 


b) Adayların lisans eğitimi genel not ortalamasının, yüksek lisans programları için en az 2.70/4.00 veya eşdeğeri; doktora programı için en az 3.00/4.00 veya eşdeğeri olması,
c) Adayların (Başkent Üniversitesi mezunları dahil), aşağıdaki İngilizce dil sınavlarından birinden, karşılarında belirtilen en düşük puanı almış olmaları gerekmektedir.

Sınav Adı Yüksek Lisans Doktora
KPDS 70 75
ÜDS 70 75
TOEFL 155 CBT(65 IBT) 170 CBT(70 IBT)
TOEIC 596 641
IELTS 6 6
FCE (ESOL) C C
CAE C C
CPE C C
Başkent Üniv. Sınavı 75 -
 
 
  

d) Yukarıdaki koşulları sağlayan adaylara burs verilip verilmemesine; yapılacak mülakat ve genel başarı değerlendirmesi sonucuna göre, Enstitü Yönetim Kurulunca karar verilecektir.
e) Genel not ortalaması, doktora programlarında 3.00’ün, yüksek lisans programında 2.70’in altına düşenlerin bursu kesilecektir.
 
2)  Başkent Üniversitesi Burs Yönergesi uyarınca eğitimi sırasında genel not ortalaması en az 3.90 olan ve tezli programlarda en az 4, tezsiz programlarda en az 6 dersini tamamlamış olan  öğrencilere, Rektörlük onayıyla, Başarı Bursu verilebilecektir. 
 
3)  Başkent Üniversitesi programlarından mezun olup lisansüstü programlara kayıt hakkı kazanan öğrencilere eğitim ücretinin %25’i oranında Destek Bursu verilir.
 
4)  Özel öğrenci olarak ders alacak öğrenciler yukarıda belirtilen burslardan yararlanamazlar.

http://www.baskent.edu.tr/

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BAŞVURUSU KOŞULLARI:
1.
Yüksek Lisans öğrenimine başvuracakların, Lisans diplomasına sahip olmaları lisans kademesi ağırlıklı not ortalamasının (100) yüz üzerinden en az 60 ya da diğer puanlama sistemlerinden eşdeğer puan almış olmaları gereklidir.

2.Yüksek Lisans ve Doktora adaylarının ALES’ten, başvurduğu programın puan türünde en az 55 puana sahip olmaları zorunlu olup; doktora öğrenimine başvuracakların ayrıca; Yüksek Lisans kademesi ağırlıklı not ortalamasının (100) yüz üzerinden en az 70 olması ya da puanlama sistemlerinin birinden eş değer puan almış olmaları gerekir.

3. Doktora programına başvuran adaylar için Yönetmelik maddesi gereğince Yabancı Dil Sınavı yapılmayacağından, adayların bu sınav yerine geçerli olan Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil (ÜDS) veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit (KPDS) sınavından en az 55 puan ya da Üniversitelerarası Kurulca sayılan diğer yabancı dil sınavlarından eş değer puan almış olmaları gerekir.
Yüksek lisans tezli programlarında başarı notu en az 60 olup, ALES notunun %50 si, Lisans başarı notunun %20 si, Bilim sınav notunun %20 si ve adayla yapılan görüşmede verilen notun %10 unun toplamı alınır.
Yüksek lisans tezsiz programda başarı notunun en az 60 puan olması gerekir.Başarı notu: ALES notunun %65i, lisans başarı notunun %35 inin toplamıdır. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil koşulu aranmaz.
Enstitümüze bağlı anabilim dallarından o yılda birincilikle mezun olan lisans öğrencileri, mezun oldukları anabilim dallarında yüksek lisans yapmak istediklerinde, gerekli ALES ve yabancı dil puanlarını sağlamış olmak koşuluyla ilgili programa sınavsız olarak yerleştirilebilirler. Bölüm birincilerinin belirlenmesinde birinci ve ikinci öğretim tek bölüm
olarak kabul edilir.
Yüksek Lisans programına başvuran adayların KPDS, ÜDS yabancı dil sınavından en az 50 puan almış olanlar veya Üniversitelerarası Kurulca sayılan diğer yabancı dil sınavlarından eş değer puan almış olanlar yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Belirtilen puana sahip olmayanların, Enstitümüzce yapılacak yabancı dil sınavından en az 70 puan almış olmaları gerekmektedir. Yabancı dil sınavları; yabancı dilde yazılmış, başvurulan programla ilgili yaklaşık 200 kelimelik bir metnin iki saat içerisinde Türkçe’ye çevirisi yoluyla yapılacaktır.
Doktora Programında başarı notu en az 65 olup, ALES puanının %50 si, bilim sınavının %30 u ve adaylarla yapılan görüşmede verilen notun %20 sinin toplamı alınır.
Bilim Sınavları Adayın başvurduğu Anabilim Dalı ve Bilim Dalı kapsamına giren konularda yapılacaktır.

http://www.bayar.edu.tr/anasayfa/

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
BAŞVURU KOŞULLARI:

* ALES’den (sayısal) en az 60 puan almış olmak
* Lisans not ortalaması en az 60 veya eşdeğeri dörtlük/harfli sistem notu olması gerekir.

Doktora programlarına Koşulları:
* ALES’den en az 60 puan almış olmak, (Temel Tıp Bilimlerinde doktora yapacak Tıp Fakültesi mezunları 50’den az olmamak koşuluyla Temel Tıp Puanına ve ya ALES’den 60 sayısal puanına sahip olması. Yüksek Lisans, Diş Hekimliği fakültesi mezunları ise ALES’den 60 sayısal puana sahip olmaları gerekir.).
* ÜDS, KPDS’denen az 55 puan almış olmak.
* Tıp ve Diş Hekimliği diplomalarına sahip adayların not ortalamalarının 100 üzerinden en az 65 ve ya eşdeğeri dörtlük/harfli sistem notu olması gerekir.

http://www.cumhuriyet.edu.tr/

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
BAŞVURU KOŞULLARI
1)
ALES asgari 55, LES(Son iki yılda alınmış olmak koşulu ile) asgari 45 standart puanı veya Tıpta Uzmanlık sınavından en az 50 Temel Tıp puanı almış olanlar başvurabilirler.
a) Yüksek Lisans eğitimini tamamladıktan sonra en fazla bir yarıyıl ara vererek Doktora programlarına başvuran adaylarda LES/ALES koşulu aranmaz.
b) Temel Tıp puanı; Temel Tıp Bilimleri I standart puanının 0,7; Klinik Tıp Bilimleri puanın 0,3 ile çarpılarak, toplanmasıyla elde edilir.
2)  a) Doktora Programlarına Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’ndan en az 55 puan almış olanlar veya KPDS, TOEFL, IELTS, FCE’den eşdeğer puan almış olanlar başvurabilirler. 
b) Yüksek Lisans programlarına Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’ndan en az 45 puan almış olanlar veya KPDS, TOEFL, IELTS, FCE’den eşdeğer puan almış olanlar başvurabileceklerdir.

http://www.cu.edu.tr/

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
BAŞVURU KOŞULLARI

Tezli Yüksek Lisans
1. Mezuniyet Koşulu

Yüksek Lisans programlarına başvuracak adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir.

2. ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) Koşulu
Adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın türünde en az 55 olması gerekir.

3. Yabancı Dil Koşulu (İngilizce)
KPDS, ÜDS veya diğer eş değer yabancı dil sınavlarının birinden 50 ve üzeri puan alanlar Yabancı dil sınavından muaftır. Bu sınavlardan 50 ve üzeri puan aldığını belgeleyemeyenler, dilekçelerinde belirtecekleri yabancı dilden üniversitemizin yapacağı sınava girecektir.

4- Anabilim Dallarına Ait Şartlar
a)
Halk Sağlığı Anabilim Dalı için; adayların Tıp Fakültesi Mezunları veya en az dört yıllık lisans programı mezunu olmaları gerekmektedir
b)Anatomi Anabilim Dalı’na Öğrenci alımında ön koşul olarak biyoloji,veterinerlik,hemşirelik alanından mezun lisans dercesine sahip öğrenciler alınması ve bilimsel hazırlık programı çerçevesinde de Tıp fakültesi 1. ve 2. sınıf anatomi , fizyoloji, histoloji ve embriyoloji derslerini alarak başarılı olmaları veya Tıp fakültesi mezunu olmak gerekmektedir.
c) Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı için adayların Tıp Fakültesi veya İstatistik mezunu olmaları gerekmektedir.
d) Farmakoloji Anabilim Dalı için adayların Tıp Fakültesi, veterinerlik, Kimya, Biyoloji veya Eczacılık bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
e) Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı için; adayların Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veterinerlik Fakülteleri, ilgili Fakültelerin Biyoloji ve Kimya Bölümü, Sağlık Bilimleri ile ilgili 4 yıllık Yüksekokul veya Fakülte mezunu olmaları gerekmektedir
f) Fizyoloji Anabilim Dalı adayların Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veterinerlik Fakülteleri, ilgili Fakültelerin Biyoloji Bölümü, Sağlık Bilimleri ile ilgili 4 yıllık Yüksekokul veya Fakülte mezunu olmaları gerekmektedir.
g) Hemşirelik Anabilim Dalı için adayların Hemşirelik ya da Sağlık Yüksekokulu mezunu olmaları gerekmektedir.
h) Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı için adayların Kimya ya da Fizik bölümlerinden lisans mezuniyet belgesine sahip olmak ve Düzce İli ikametgahı bulunuyor olmak gerekmektedir.

http://www.duzce.edu.tr/tr/Index.php

GAZİ ÜNİVERSİTESİ
BAŞVURU KOŞULLARI:

Doktora:
1) 
ALES’ ten en az 65 almış olma,
2)  Başvurulan Doktora programına ilişkin Anabilim / Bilim Dalında Yüksek Lisans yapmış olmak,
3)  (Yüksek Lisans derecesinin yurt dışından alınmış olması halinde Yükseköğretim Kurulu tarafından verilmiş denklik belgesi aranır.)
5  Yüksek Lisans mezuniyet notunun;
•  Tezli yüksek lisans programından mezun olanlar için 100 tam puan üzerinden en az 70, 4 tam puan üzerinden en az 2, harfli sistemde en az CC olması,
•  Tezsiz yüksek lisans programından mezun olanlar için 100 tam puan üzerinden en az 75, 4 tam puan üzerinden en az 2.5, harfli sistemde en az CB olması gerekmektedir.
(Gazi Üniversitesi dışından başvuran adayların mezuniyet notları, Yükseköğretim Kurulu dönüşüm tablosuna göre düzenlenecektir. (YÖK Dönüşüm Tablosu)
6 )  ÜDS, KPDS’den en az 55 puan aldığını gösterir belgenin aslı veya Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği kabul edilen diğer yabancı dil sınav sonuç belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği, (Yabancı Dil Eşdeğerlilik Tablosu)

Adayların ALES puanlarının %50’si, yüksek lisans mezuniyet notunun %15’i ve varsa yabancı dil puanının %10’u alınarak sıralama yapılarak mülakata alınacak adaylar belirlenir. Yazılı sınava alınacaklar kontenjanın 3 katı ile sınırlıdır.
Giriş Sınavı Başarı Notu; Adayların ALES puanlarının %50’si, yüksek lisans mezuniyet notunun %15’u, varsa yabancı dil puanının %10’u ve yazılı sınav sonucunun %25’i alınarak hesaplanır. Kontenjanlar, giriş sınavı başarı notu en yüksek olan öğrenciden başlamak suretiyle doldurulur.
 Giriş sınavı başarı puanı 70 puanın altında olan adaylar başarısız sayılır.
Tezsiz Yüksek Lisans:  
1)
ALES’ ten en az 60 standart Puan almış olma
2) Varsa Yabancı dil puanını gösterir belgenin (ÜDS, KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği kabul edilen diğer yabancı dil sınav sonuç belgesi.
 Adayların ALES puanlarının % 50'si, Lisans mezuniyet notunun % 15'i ve varsa yabancı dil puanının % 10'u alınarak sıralama yapılarak yazılı sınava alınacak adaylar belirlenir. Yazılı sınava alınacaklar kontenjanın 3 katı ile sınırlıdır.
  Giriş Sınavı Başarı Notu; Adayların ALES puanlarının % 50'si, Lisans mezuniyet notunun % 15'i, varsa yabancı dil puanının %10'u (yoksa sıfır kabul edilir) ve yazılı sınav sonucunun % 25'i alınarak hesaplanır. Kontenjanlar, giriş sınavı başarı notu En yüksek olan öğrenciden başlamak suretiyle doldurulur.
Giriş sınavı başarı puanı 60 puanın altında olan adaylar başarısız sayılır.
 
Tezli Yüksek Lisans :

Adayların ALES puanlarının % 50'i, Lisans mezuniyet notunun % 15'i ve varsa yabancı dil puanının % 10'u alınarak sıralama yapılarak yazılı sınava alınacak adaylar belirlenir. Yazılı sınava alınacaklar kontenjanın 3 katı ile sınırlıdır.
Giriş Sınavı Başarı Notu; Adayların ALES puanlarının %50'si, Lisans mezuniyet notunun %15'i, varsa yabancı dil puanının %10'u (yoksa sıfır kabul edilir) ve yazılı sınav sonucunun %25'i alınarak hesaplanır. Kontenjanlar, giriş sınavı başarı notu En yüksek olan öğrenciden başlamak suretiyle doldurulur.
Giriş sınavı başarı puanı 60 puanın altında olan adaylar başarısız sayılır.

http://www.gazi.edu.tr/

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
BAŞVURU KOŞULLARI
1-
ALES  sayısal puan türünde en az 55 Standart puan aldığını gösterir belge.
2- Yüksek Lisans Programı başvuruları değerlendirilirken ALES veya 1,2 Katsayısı ile çarpılan Temel Tıp Puanının % 60’ i, ÜDS veya KPDS’ nin %15’ i ve diploma notunun %25’ inin toplamı alınarak belirtilen kontenjanlara göre sıralama yapılacaktır. Yabancı dil belgesi olmayanların katkısı sıfır olarak değerlendirilecektir.
* 2 Haziran 2007 tarih ve 26540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce araştırma görevlisi kadrosuna atanmış bulunanlar ile yüksek lisans eğitimine başlamış olanlar ile bir yüksek lisans diploması almak suretiyle doktora eğitimine başlayacak olanlardan yeniden ÜDS sınavına girerek 55 puan almış olma şartı aranmaz.

http://www.gop.edu.tr/

DİCLE ÜNİVERSİTESİ
BAŞVURU KOŞULLARI

Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Tezli Yüksek Lisans:
1- 
Adayların tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için bir lisans diplomasına,

2-  ALES  sayısal puan türünden en az 60 puan almış olmaları (ALES sonuç belgesinin geçerlilik süresi 3 yıldır).

3-  ÜDS veya KPDS’den en az 45 puan almış olmaları gerekir.

Doktora:
1- 
Doktora programlarına başvurabilmek için Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Veteriner Fakültesi veya bir yüksek lisans diplomasına sahip olmaları,
2-  ALES’in Sayısal puan türünden en az 60 puan almış olmaları veya Temel Tıp Bilimlerinde Doktora Programlarına Başvuracak Tıp Fakültesi Mezunları TUS Sınavından [(Temel Tıp Bilimleri  testi – 1 x 0.7)+(Klinik Tıp Bilimleri Testi x 0.3)] 50 puan aldığına dair belge. (ALES sonuç belgesinin geçerlilik süresi 3 yıldır.) 
3-  Adayların ÜDS veya KPDS’den en az 55 puan almış olmaları gerekir.

http://www.dicle.edu.tr/

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
BAŞVURU KOŞULLARI
1.
  Yüksek Lisans programlarına başvuru için; ALES’den 55 sayısal puan almış olmak.
2.  Doktora programlarına başvuru için; son üç yıl içinde ALES’den en az 60 sayısal puan almış olmak veya; Tıp Fakültesi mezunları, aşağıdaki çerçevede, ALES yerine TUS puanlarını kullanabilirler:
3.  Tıp Bilimlerinde yürütülen doktora programlarına başvuracak Tıp Fakültesi mezunlarının TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı)’dan en az 50 temel  veya klinik (Temel Bilimlere başvuracak adaylar için Temel Tıp Puanı, Klinik Bilimlere başvuracak adaylar için Klinik Tıp Puanı geçerlidir) tıp puanı almış olması gerekir.
4.  Doktora Programına başvuracak adaylarda,  yüksek lisans derecesinin ağırlıklı not ortalamasının 100 üzerinden en az 80, 4.00 üzerinden en az 3.00  veya bunların eş değeri  olması gerekir. Tıp Fakültesi mezunları için not ortalaması şartı aranmaz.
5.  Doktora adayları: son üç yılda alınmış, aşağıdaki belgelerden birini başvuru sırasında beyan etmek durumundadır.
Yüksek Lisans adayları ise; son üç yılda alınmış, aşağıdaki yabancı dil başarı belgelerinden birine sahip iseler, Enstitümüzün yapacağı yabancı dil sınavına girmekten muaf tutulur.
- KPDS’dan 60 ve üzeri
- ÜDS’dan 60 ve üzeri
- TOEFL’den 550/213 ve üzeri alanlar ya da eşdeğer bir yabancı dil belgesi
6.  Aday Doktora Öğrencileri, Enstitüye ön kayıt yaptırmadan önce mutlaka tez başlığı öneren öğretim üyesi ile görüşmelidirler.
7.  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora programlarına başvuracak adayların, başvuracakları programa girebilme önkoşuluna sahip olmaları gerekir.

http://www.deu.edu.tr/deuwebv2/Anasayfa.php

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
BAŞVURU KOŞULLARI

Tüm aday başvuruları SBE Bilgi Sistemi sekmesinden girilerek "online" olarak yapılacaktır. Ancak, adaylığın kesinleşmesi için gerekli belgelerle Enstitü'ye şahsen başvurmak gereklidir.
•  ALES’ ten en az 60 puan alınması gereklidir. 
•  Belgenin üç yıldan eski olmaması gerekmektedir.
•  GRE sınavının sayısal kısmından en az 610 puan veya GMAT sınavından en az 475 puan ALES yerine sayılmaktadır.
•  TUS Belgesi, Adaylar, temel tıp dallarına ALES yerine, son iki yıl içinde alınmış TUS belgesi ile başvurabilirler. Bu durumda, temel tıp bilimleri puanının 0.7, klinik tıp bilimleri puanının 0.3 ile çarpımı sonucunda elde edilen değerlerin toplamı en düşük 55 olmalıdır.
•  TUS Belgesi, Adaylar, temel tıp dallarına ALES yerine, son iki yıl içinde alınmış TUS belgesi ile başvurabilirler. Bu durumda, temel tıp bilimleri puanının 0.7, klinik tıp bilimleri puanının 0.3 ile çarpımı sonucunda elde edilen değerlerin toplamı en düşük 55 olmalıdır.
•  Kamu Personeli Dil Sınavı (KPDS), Yüksek Lisans Programları için KPDS ve ÜDS’dan 60puan almış olmak, Doktora programları için ise, KPDS ve ÜDS’dan 70 puan almış olmak gerekmektedir.

http://www.hacettepe.edu.tr/


EGE ÜNİVERSİTESİ
BAŞVURU KOŞULLARI

ALES puanının % 50’si, lisans kademesi not ortalamasının % 25’i ve mülakat notunun % 25’inin toplamıdır. Adayın başarılı sayılabilmesi için bu puanın en az 60 olması ve mülakat notunun en az 50 olması gerekir. Mülakata girmeyen veya mülakat notu 50’nin altında bulunan aday için bilimsel başarı düzeyi notu hesaplanmaz ve aday başarısız sayılır.
Doktora Programlarına Yüksek Lisans Diplomasıyla Başvuran Adaylar için:
ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %15’i, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %10’u ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayın başarılı sayılabilmesi için bu puanın en az 65 olması ve mülakat notunun en az 60 olması gerekir. Mülakata girmeyen veya mülakat notu 60’ın altında bulunan aday için bilimsel başarı düzeyi notu hesaplanmaz ve aday başarısız sayılır.
 Doktora Programlarına Lisans Diplomasıyla Başvuran Adaylar İçin:
ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının % 25’i ve mülakat notunun % 25’inin toplamıdır. Adayın başarılı sayılabilmesi için bu puanın en az 65 olması ve mülakat notunun en az 60 olması gerekir. Mülakata girmeyen veya mülakat notu 60’ın altında bulunan aday için bilimsel başarı düzeyi notu hesaplanmaz ve aday başarısız sayılır.
Yüksek Lisans için; ALES’den 55, Yabancı dil muafiyet belgesi olmayan adaylar E.Ü. Yabancı Diller Bölümünde sınava gireceklerdir. Doktora için; ALES’den 70, ÜDS’den 55puan almaları gerekmektedir.

http://www.ege.edu.tr/

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Lisans/Yüksek Lisans mezuniyeti başvurduğu alandan farklı olan ve kazanan adaylar önce bilimsel hazırlık programına alınırlar.

Lisanstan/yüksek lisans doktoraya müracaat olmadığı takdirde ilgili kontenjan programlar arasında, Doktora kontenjanları için başvuru olmadığında ise ilgili kontenjanlar koşullar sağlandığı takdirde yüksek lisans programına başvuran adaylar için kullanılabilecektir.

Özel Koşullar: Yüksek lisans programlarına ve doktora programlarına başvuracak adayların ilgili yönetmeliklerde belirtilen veya ilgili programın satırında numarası belirtilmiş olmak kaydıyla aşağıdaki fakülte, yüksekokul, bölüm ya da program mezunu olmaları ve kodla belirtilen koşulu yerine getirmeyi kabul ediyor olmaları gerekmektedir .

BAŞVURU KOŞULLARI
1.
 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sayısal puanının en az 55 puan olması Lisans diploması ile doktora programına başvuran lisans mezunu adayların (kontenjan belirtilmiş ise) ALES sayısal puanının en az 70, Tıp Fakültesi mezunları için TUS Temel Tıp puanının en az 50 olması,
2. Doktora programına başvuracak adayların KPDS/ÜDS’den en az 55 ve Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olması (28 Ocak 2007 tarihinden itibaren girmiş olmak koşuluyla, TOEFL’den en az toplam internete dayalı 55, bilgisayara dayalı 134, rapora dayalı 453, IELTS’den en az 5.5 puan almış olmalıdır).
3.  Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların başarı notunun hesaplanmasında; ALES puanının %50, lisans mezuniyet notunun %15, yabancı dil notunun %15 ile giriş sınavı notunun %20 oranında katılması ve bu şekilde hesaplanan başarı notunun en az 50 olması, Doktora programına başvuran adayların başarı notunun hesaplanmasında; ALES puanının %50, lisans mezunları için lisans mezuniyet notunun, yüksek lisans mezunları için yüksek lisans mezuniyet notunun  %15, yabancı dil notunun %15 ve giriş sınavı notunun %20 oranında katılması ve bu şekilde hesaplanan başarı notunun en az 55 olması,
4.  Tezli yüksek lisans programlarına başvuran, ancak yabancı dil belgesi (KPDS, ÜDS, TOEFL) bulunmayan adaylar, yabancı dil puanı katkı payından yararlanamazlar,
5.  ALES sınav sonuç belgesi üç yıl süreyle geçerlidir. Ancak “herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilip yeniden aynı veya başka lisansüstü programa kabul edilen ya da bir yüksek lisans programını tamamlamış yeniden başka bir programa kabul edilen öğrencilerden (en fazla bir yarıyıl ara vererek) yeni ALES belgesi getirme şartı aranmaz.
6.  Not durum belgesinin % 15’i hesaplanırken 100’lük sistem baz alınır. (Not durum belgeleri 100’lük sistemde olmayanlar Üniversitelerarası Kurulun kabul ettiği 100’lük sisteme göre hesaplanacaktır.
 
http://sagens.erciyes.edu.tr/dyr/notsistem.htm  
 
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Tıbbi Biyokimya ve Halk Sağlığı Anabilim Dalı Doktora programına müracaat edecek adayların Tıp Fakültesi mezunu veya ilgili anabilim dalında yüksek lisans yapmış olma şartı aranır.

İmmünoloji Anabilim Dalı doktora programına müracaat edecek adayların Tıp Fakültesi mezunu olma şartı aranacaktır.

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı yüksek lisans ve doktora programına müracaat edecek adayların, 2 tam gün hastanede ilgili anabilim dalında çalışmaları ön şartı aranacaktır.

Tıp Programı Doktora programına müracaat edecek 4 yıllık lisans mezunu adayların, ilgili anabilim dalında yüksek lisans yapmış olma şartı aranır.Veteriner Programı Doktora programına müracaat edecek 4 yıllık lisans mezunu adayların, ilgili anabilim dalında yüksek lisans yapmış olma şartı aranır. 
   
BAŞVURU KOŞULLARI
•  Birden fazla anabilim dalına veya enstitüye başvuru yapılamaz.
•  Tezsiz yüksek lisans mezunları doktoraya başvuramaz.
•  Fen ve Sosyal Bilimler Enstitülerine başvuracak adayların mezun olduğu lisans veya yüksek lisans programı, başvurulan anabilim dalından farklı ise, adaylar Bilimsel Hazırlık Programına tabi tutulacaktır.
•  Sağlık Bilimleri Enstitüsü, yüksek lisans ve doktora programlarına başvuracak adayların mezun oldukları (yüksek lisans için lisans programı, doktora için yüksek lisans programı) program başvurduğu anabilim dalından farklı ise, ilgili anabilim gerekli gördüğü takdirde aday Bilimsel Hazırlık Programına tabi tutulacaktır.
•  Fen Bilimleri Enstitüsü’nün bütün anabilim dalları yüksek lisans ve doktora programları için “SAYISAL ALES” puanı esas alınacak olup, SAYISAL ALES puanı en az 55 olmalıdır.
•  Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün bütün anabilim dalları yüksek lisans ve doktora programları için “SÖZEL ALES” puanı esas alınacak olup, SÖZEL ALES puanı en az 55 olmalıdır (Müzik Anabilim Dalı yüksek lisans programına başvuranlarda ALES şartı aranmaz).
•  Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün Tıp yüksek lisans programları, Veteriner yüksek lisans ve doktora programları için “EŞİT AĞIRLIKLI” veya “SAYISAL”,  Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı yüksek lisans, doktora programı için “EŞİT AĞIRLIKLI”, “SÖZEL” veya “SAYISAL” ALES puanı esas alınacak olup, ALES puanı en az 55 olmalıdır.
•  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp doktora programlarına başvurabilmek için Tıp Fakültesi mezunlarının Temel Tıp puanının en az 50 olması veya ALES “SAYISAL” kısmından 55 puan almış olmaları, Tıp Fakültesi mezunu olmayanların ise ALES “SAYISAL”  kısmından 55 puan almış olmaları gerekir. Temel Tıp puanı, Tıpta Uzmanlık Sınavı’nda (TUS) Temel Tıp Bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanının 0.7; Klinik Tıp Bilimleri Testinden elde edilen standart puanın 0.3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.
Yüksek Lisans :
•  Tezli, Tezsiz Yüksek lisans programlarına müracaatlarda, başvurulan programın puan türünde standart ALES puanı 55 olacak, yabancı dil şartı ve mezuniyet not ortalaması aranmayacaktır.
Doktora :
•  Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüleri doktora programlarına müracaatta ÜDS’den (alanı ile ilgili) veya eşdeğer sınavlardan en az 55 puan almak gerekmektedir.
•  Sağlık Bilimleri Enstitüsü doktora programlarına başvuracak adayların Tıp ve Veteriner Anabilim Dallarına Sağlık bilimleri alanında; Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı için ise Sağlık veya Sosyal Bilimler alanında ÜDS’den veya eşdeğer sınavlardan en az 55 puan almak gerekmektedir.
•  Fen, Sağlık, Sosyal Bilimler Enstitüleri yüksek lisanstan sonra doktora programlarına başvuracak adayların yüksek lisans mezuniyet notu en az 80/100 ve lisans mezuniyet notu en az 60/100, bağıl değerlendirme sisteminde 2.40 / 4.00 olacaktır.
•  Sağlık Bilimleri Enstitüsü yüksek lisans gerektirmeyen Doktora programlarına başvuracak adayların lisans mezuniyet notunun en az 65/100, bağıl değerlendirme sisteminde ise 2.60/4.00, olma şartı aranır.
Doğrudan Doktora :
•  Lisans diploması ile doğrudan doktora programına başvuracak adayların ALES puanı 70, ÜDS’den (alanı ile ilgili) veya eşdeğer sınavlardan en az 55 puan, lisans mezuniyet notu 75/100, bağıl değerlendirme sisteminde 3.00 / 4.00, olacaktır.
http://www.firat.edu.tr/

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
BAŞVURU KOŞULLARI

ANATOMİ ANABİLİM DALI
Yüksek lisans:

En az 4 (dört) yıllık eğitim veren Biyoloji, Fizyoterapi, Temel Tıp Bilimleri Bölümleri ve Yüksek Hemşirelik okulu mezunları başvurabilirler.
Doktora:
Diş Hekimliği, Tıp ve Veteriner Fakültesi gibi 5 yıllık eğitim veren fakülte mezunları ile Anatomi dalında yüksek lisans diploması olanlar başvurabilirler.

BİYOFİZİK ANABİLİM DALI
Yüksek lisans:

Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veteriner Fakültesi, Tıp Fakültelerinin Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu (4 yıllık), Fen-Edebiyat Fakülteleri ve Eğitim Fakültelerinin Biyoloji, Fizik ve Kimya Bölümleri, Mühendislik Fakültelerinin Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Fizik Mühendisliği ve Biyomedikal Mühendisliği Bölümleri mezunları başvurabilirler.

BİYOKİMYA ANABİLİM DALI
Yüksek lisans :
 
Dört yıllık eğitim veren Mühendislik Fakültesi Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü, Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veteriner Fakültesi mezunları, Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya ve Biyokimya Bölümleri, Eğitim Fakültelerinin Kimya ve Biyoloji Bölümleri mezunları başvurabilirler.
Doktora:
Tıp, Veteriner ve Diş Hekimliği Fakültesi mezunları ile Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalında yapılmış bir yüksek lisans derecesine veya Eczacılık ile Fen Fakültesi mezunlarının Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre bir labaratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olması gereklidir. Ayrıca Üniversitemiz Senatosu tarafından hazırlanan yönetmelikteki esaslar geçerlidir.

BİYOİSTATİSTİK VE TIP BİLİŞİMİ ANABİLİM DALI
Yüksek Lisans: 

Fen Fakültesi/Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik ve Matematik, Biyoloji ve Fizik Bölümleri, Tıp Fakültesi, Mühendis Fakültelerinin Bilgisayar Bölümü Mezunları.İstatistik Bölümü dışındaki mezunlardan programa kabul edilenler Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 21/a maddesi uyarınca belirtilen asgari şartlara ek olarak Anabilim Dalının uygun gördüğü ve program içerisinde (Ders Katalogunda) yer alan derslerden en az 4 adet ve en az 12 kredilik ders alır.

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
İmmünoloji yüksek lisans programı :
Yüksek lisans : Tıp Fakültesi mezunları.

FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI
Yüksek lisans :

Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veteriner Fakülteleri, Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği, Fen Fakültesi Biyoloji ve Kimya Bölümü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu (4 yıllık), Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü mezunları, Anabilim Dalı Akademik Kurulunun uygun göreceği Fakülte ve Bölüm mezunları başvurabilir.
Doktora :
Eczacılık, Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği, Fen Fakültesi Biyoloji ve Kimya Bölümü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu (4 yıllık), Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü’nden mezun olup, yüksek lisans diploması olanlarla Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri mezunları doktora programına başvurabilirler.

FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI
Yüksek lisans :

Eczacılık, Veteriner, Diş Hekimliği, Tıp Fakülteleri, Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Tıbbi Biyolojik Bilimler, Eğitim Fakültesi Biyoloji Bölümü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu (4 yıllık), Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji ve Psikolojik Danışmanlık, Deneysel Psikoloji Bölümleri, ve diğer sağlıkla ilgili Fakülte ve dört yıllık Yüksekokullardan mezun olanlar, Anabilim Dalı Akademik Kurulunun uygun göreceği Fakülte ve Bölüm mezunları başvurabilirler.
Doktora:
Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ve Fizyoloji Anabilim Dalı'nda yüksek lisans diploması olanlar. Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı  Anabilim dallarından birinde yüksek lisans yapmış olanlar doktora programına başvurabilirler.

HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI
Yüksek lisans :

Bu programa Tıp Fakültesi mezunları ile sağlıkla ilgili Fakültelerin, Yüksekokulların Ebelik ve Hemşirelik, Sağlık Memurluğu, Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun olanlar başvurabilir.

HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI
Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu, sağlıkla ilgili dört yıllık Yüksekokul veya Fakülte mezunları ve Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından uygun görülen lisans düzeyinde eğitim almış olanlar başvurabilir.

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI
Yüksek lisans :

Fen-Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinin Biyoloji Bölümleri, Tıbbi Biyoloji Bilimler Bölümü, Tıp, Veteriner, Eczacılık Fakültesi mezunları, Sağlık Yüksekokulları (dört yıllık), Yüksek Hemşirelik ve Ebelik (dört yıllık) mezunları.

KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLİM DALI
Odyoloji Yüksek lisans programı ve Ses, Konuşma ve Lisan Terapisi (Logopedi) Yüksek lisans programı :
Tıp Fakültesi, Psikoloji, İşitme Engelliler (4 yıllık) Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu (4 Yıllık), Eğitim ve Fen-Edebiyat Fakültelerinin ilgili Bölümleri ve ilgili dallarda yüksek lisans diplomasına sahip olanlar ile Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından uygun görülen lisans düzeyinde eğitim almış olanlar başvurabilirler.

MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI
Yüksek lisans :

Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Veteriner Fakültesi mezunları, Fen Edebiyat Fakülteis biyoloji Bölümü mezunları ve Anabilim Dalı  Akademik Kurulu tarafından uygun görülen lisans düzeyinde eğitim almış olanlar başvurabilirler.
Doktora :
Tıp Fakültesi mezunları ve Mikrobiyoloji dalında yüksek lisans derecesine sahip olanlar başvurabilir.
PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI  (Ruh Sağlığına Destek ve Koruma Yüksek lisans programı)
Yüksek lisans :

Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji, Eğitim Fakültesi Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü, Ev Ekonomisi Yüksekokulu, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, Sosyal Hizmet Yüksekokulu mezunları ve Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından uygun görülen lisans düzeyinde eğitim almış olanlar başvurabilirler.

TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI
Yüksek lisans :

Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen-Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinin Biyoloji, Kimya, Genetik, Matematik ve Fizik Bölümü mezunları, Mühendislik Fakültesi Gıda, Kimya, Su Ürünleri, Genetik Mühendisliği mezunları, Tıbbi Biyolojik Bilimler mezunları ve Anabilim Dalı Akademik Kurulunun uygun göreceği Fakülte ve Bölüm mezunları.
Doktora programı :
Tıp, Veteriner, Eczacılık Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi mezunları, Fen-Edebiyat, Eğitim fakültelerinin Biyoloji, Kimya, Genetik, Genetik Mühendisliği, Tıbbi biyolojik Bilimler bölümü mezunları, Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı herhangi bir Anabilim Dalı'ndan  yüksek lisans diploması almış olanlar ve Fen Bilimleri Enstitülerinin Biyoloji Dallarından birinde yüksek lisans diploması almış olanlar doktora programına başvurabilirler.
ORTODONTİ ANABİLİM DALI
Doktora:

Diş hekimliği Fakültesi mezunları başvurabilir.

PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DAL
Doktora:

Diş hekimliği Fakültesi mezunları başvurabilir.

PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI
Doktora:

Diş hekimliği Fakültesi mezunları başvurabilir.

http://www.gantep.edu.tr/

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
ALES’ den başvurduğu programın ( sayısal ) puan türünden en az 55 puan almış olmak. Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından ÜDS' den az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca Kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olmak.

http://www.halic.edu.tr/genel/anasayfa

HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Yüksek lisans programına başvuracak adayların lisans derecesine sahip olmaları ve lisans mezuniyet not ortalamasının yüz üzerinden en az altmış (60) veya eşdeğeri olması,

Doktora programına başvuracak adayların tezli/tezsiz yüksek lisans derecesine sahip olmaları ve adayların yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının 100 tam not üzerinden en az 75 veya eşdeğer puan olması,

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES); a) Fen ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri (Beden Eğitimi ve Spor Programı dışındakiler) için standart sayısal, b) Sosyal Bilimler Enstitüsü için standart sözel veya eşit ağırlık, c) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Programı için ise standart sayısal, sözel veya eşit ağılık puan türlerinin herhangi birinden en az 55 (Ellibeş) puan almaları,

Doktora için Üniversitelerarası Dil Sınavı (ÜDS- ilgili alanda) veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)’ndan en az 55 (ellibeş) puan veya Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından belirlenen herhangi bir yabancı dil sınavından yukarıda öngörülen en az puanların eşdeğerini almış olmaları,
Mezun olduğu anabilim dalı ile ilgili iki öğretim üyesinden alınan referans mektubu,

Adayın neden yüksek lisans/doktora yapmak istediğini belirten yazılı kompozisyon metni,yurt dışından mezun olanların başvuru sırasında diploma ve transkript orijinalleri ile noter veya Türk Dış Temsilciliklerimizce onaylı tercümeleri.

http://www.harran.edu.tr/

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
BAŞVURU KOŞULLARI

Yüksek Lisans
1. 
Lisans not transkriptinin aslı veya onaylı sureti (Lisans mezuniyet not ortalamasının yüz tam not üzerinde en az 60 (Altmış)’dan az olmaması gerekmektedir. Lisans başarı not ortalamasının 100’lük sisteme göre karşılığını gösterir belgenin mezun olunan üniversitenin öğrenci işlerinden alınması, 100’lük sisteme göre karşılığını gösterir belgeyi mezun olunan üniversiteden alamayan aday öğrencilerin not ortalamaları, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıkları tablosu esas alınacaktır.) 
2.  ALES sonuç belgesinin aslı veya onaylı sureti (sınav sonuç belgesinin son 3 yıl içinde alınmış, notunun en az 55 puan olması gerekmektedir.)
3.  KPDS/ÜDS’den 40 (kırk) veya daha fazla puan alması gerekmektedir.
Doktora
1. 
Lisans diplomasının aslı veya onaylı sureti.
2.  Lisans not transkriptinin aslı veya onaylı sureti (Lisans mezuniyet not ortalamasının yüz tam not üzerinde en az 60 (Altmış)’dan, Ortodonti, Restoratif Diş Tedavisi ve Endodonti, Periodontoloji ve Pedodonti Anabilim dallarında ise 65 (Altmış beş)’den az olmaması gerekmektedir. Lisans başarı not ortalamasının 100’lük sisteme göre karşılığını gösterir belgenin mezun olunan üniversitenin öğrenci işlerinden alınması, 100’lük sisteme göre karşılığını gösterir belgeyi mezun olunan üniversiteden alamayan aday öğrencilerin not ortalamaları, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıkları tablosu esas alınacaktır.) 
3.  ALES sonuç belgesinin aslı veya onaylı sureti (sınav sonuç belgesinin son 3 yıl içinde alınmış, notunun en az 60 puan olması gerekmektedir.)
4.  KPDS/ÜDS’den 55 (ellibeş) veya daha fazla puan aldığını gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti.
5.  ALES veya Tıp Fakültesi Mezunları için TUS puanının  %60’ı + Hazırlık sınıfı hariç en az 5 yıllık lisans mezunları için ise lisans not ortalamasının, yüksek lisans mezunları için lisans not ortalaması ile yüksek lisans not ortalaması toplamının yarısının % 10’u + KPDS/ÜDS puanının %30’u = 60 olması gerekir.

http://www.inonu.edu.tr/

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
BAŞVURU KOŞULLARI

*  Yüksek Lisans programına başvurabilmek için lisans derecesiyle mezun olmak ve başka bir yükseköğretim programında kayıtlı bulunmamak.
* Doktora ve sanatta yeterlilik programlarına başvurabilmek için yüksek lisans derecesiyle mezun olmak ve başka bir yükseköğretim programında kayıtlı bulunmamak.
* İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programına başvurabilmek için yükseköğretim kurumunun ilgili bölümünden lisans derecesiyle mezun olmak ve başka bir yükseköğretim programında kayıtlı bulunmamak.
*  LES / ALES Koşulu
Yüksek Lisans, Doktora için;
* Sağlık Bilimleri Enstitüsü için eşit ağırlıklı puan türünden olmak üzere LES’ten en az 50 veya ALES’ten en az 63 puan almış olmak.
GRE (Graduate Record Examination) sınavının “quantative” bölümünden en az 647,5 ya da GMAT (Graduate Management Admission Test) sınavında en az 475 puan almış olanlar, LES/ALES sonucu yerine sözkonusu sınav sonuç belgelerini ibraz edebilirler.)
* İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans için;
Eşit ağırlıklı veya sözel puan türünden LES en az 45, ALES en az 55 puan almış ve başvuru sırasında sonuç belgesini ibraz etmiş olmak.
Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) koşulu aranmaz.
* Yabancı Dil:
İstanbul Üniversitesinin 2007-2008 öğretim yılı bahar yarıyılı yüksek lisans programına başvuran adaylar Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az 50, Üniversitelerarası Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50, TOEFL sınavından en az (PBT) 477, (CBT) 153 veya (IBT) 53 ve IELTS sınavının her bölümünden en az 5.5 puan veya İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılan sınavdan en az 50 puan almak zorundadır. Bu puanı alamayan adaylar mülakata kabul edilmez.
Doktora
* Doktora programına başvuracak adayların, Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 55 puan, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az 55 puan, TOEFL sınavından en az (PBT) 493, (CBT) 167, (IBT) 58 puan veya IELTS sınavından her bölümden 5,9 puan almak almış olmaları gerekmektedir. Tüm sınav sonuçları belgelenmelidir.
* Yabancı uyruklularda, anadili girmesi gereken yabancı dille aynı olan adaylar, diğer yabancı dillerden veya Türkçe’den sınava tabii tutulurlar. Bu sınavlar İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü veya TÖMER tarafından yapılır.
* 2 Haziran 2007 tarih ve 26540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce araştırma görevlisi kadrosuna atanmış bulunanlar ile yüksek lisans eğitimine başlamış olanlar ile bir yüksek lisans diploması almak suretiyle doktora eğitimine başlayacak olanlardan yeniden ÜDS sınavından 55 puan veya eşdeğer kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından yukarıda belirtilen puanları almış olma şartı aranmaz. Bu durumdaki adayların ÜDS’den en az 50 puan, KPDS’den en az 50 puan veya TOEFL sınavından en az (PBT) 477, (CBT) 153, (IBT) 53 ve IELTS sınavının her bölümünden en az 5.5 puan veya İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılan sınavdan en az 50 puan almak almış olmaları gerekmektedir.
Üniversitemiz yüksek lisans programlarından mezun olan ve doktora programlarına başvuracak adaylardan; yüksek lisans öğrenimlerine başlarken Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılan sınavda 50 ve üstünde puan alanların ya da hazırlık sınıfı uygulayan Enstitülerde hazırlık sınıfı sonunda yapılan sınavda geçer not alanların, tekrar yabancı dil sınavına girmelerine gerek olmaksızın bu sınavlar sonucunda almış oldukları notlar yabancı dil notu olarak değerlendirilir.
NOT: Yükseköğretim Kurulu kararı uyarınca İstanbul dışındaki Üniversitelerde öğretim görevlisi, okutman ve uzman olanlar başvuruda bulunamazlar. 
 
http://www.fbe.istanbul.edu.tr/

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
BAŞVURU KOŞULLARI

*  Tezli Yüksek Lisans için, sayısal ve eşit ağırlık puan türlerinden en az ALES 60 puana sahip olmak.
* Yüksek Lisans diploması ile Doktora programına başvuracak adaylar için en az, ALES sayısal-eşit ağırlık puan türlerinden 70 puana sahip olmak.
* Doğrudan Doktora Programına Başvuracak Hazırlık sınıfı hariç en az 10 yarıyıl öğretim süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakültelerinden mezun olan adaylar için en az, ALES sayısal-eşit ağırlık puan türünden 70 puana sahip olmak.
*  Enstitümüz Doktora Programlarına başvurabilmek için ÜDS, KPDS sınavlarından en az  puan veya Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edilmiş eş değer sınavlardan muadili bir puan almış olmak.
* Doktora Proşramlarına Başvuran adaylardan Yabancı Dil Puanı .(ÜDS, KPDS veya eşdeğer) 55 veya muadili yabancı dil puanı ile başvuranlar sadece başvuru ön şartını yerine getirmiş olurlar. Yabancı Dil Yeterlilik Sınavından Muaf sayılabilmeleri için yukarıda sayılan sınav türlerinden en az 60 veya muadili bir puan almış olmaları gereklidir.Yabancı dil seviye tespit sınavından başarılı olabilmek için yapılacak sınavdan en az 70 puan almış olmaları gerekmektedir.
* Yüksek Lisan mezuniyet (Transkript)’ nin en az 100 üzerinden 80 ve ya 4 üzerinden 3 olması gerekmektedir. Doğrudan Doktora Programına başvuracak, hazırlık sınıfı hariç en az 10 yarıyıl Öğretim süreli Tıp, Diş Hekimliği veya Veteriner Fakültelerinden mezun olan adayların; Lisans diplomalarının 100 üzerinden 65 veya 4 üzerinden 2.60 derecesine sahip olmaları gerekmektedir. TUS puanı ile Enstitümüz Doktora programlarına başvuracak adayların, 50 TUS Temel Tıp puanına sahip olmaları gerekmektedir.
* 100 üzerinden en az 60 veya 4 üzerinden en az 2.40 Lisans Eğitimi ( Transkript ) not ortalamasına sahip olmaları gerekir.

BAŞVURU ÖZEL KOŞULLARI:

Diş hekimliği fakültesi başvuru yapabilmek için diş hekimliği fakültesi mezunu olmak yeterlidir.

ANATOMİ: Sağlık Yüksek Okul, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Fizyoterapist Yüksekokulu ve Veterinerlik Fakültesi mezunları. Tıp Fakültesi mezunu olmak.
FİZYOLOJİ: Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi veya Fen- Edebiyat fakültesi Biyoloji Bölümü Lisans mezunu olmak Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Veteriner Fakültesi mezunu olmak veya Fizyoloji Anabilim Dalında Yüksek Lisans mezunu olmak.
HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ: Eczacılık Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji ,Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümleri ile Eğitim Fakültesi Biyoloji Öğretmenliği Bölümü Mezunu Olmak Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültelerinden mezunu olmak.. Eczacılık Fakültesi,Fen-Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji, Eğitim fakülteleri Biyoloji Öğretmeliği Bölümü Mezunlarından Histoloji-Embriyoloji A.B.D. Yüksek Lisans Yapmış Olmak
HALK SAĞLIĞI: 1-Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi, Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. 2-Sağlık Yüksek Okulu (Ebelik, Hemşirelik, Sağlık Memurluğu ve Sağlık Eğitimi Bölümleri) mezunu olmak. 3-Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu, Sağlık İdaresi Yüksek Okulu Mezunu Olmak.
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ: Tıp, Veterinerlik, Diş Hekimliği veya Biyoloji Fakültesi mezunu olmak. Tıp, Veterinerlik, Diş Hekimliği veya Biyoloji Fakültesi mezunu olmak veya Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmış olmak.
TIB BİLİŞİMİ: 1-İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü, Bilgisayar Bilimleri Bölümü, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Mezunu Olmak. 2-Biyoloji Bölümü, Sağlık Yönetimi Bölümü, Sağlık İdaresi Yüksek Okulu veya Bölümü, Hemşirelik Yüksek Okulu, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ve Tıp Fakültesi mezunları.

www.sabe.ktu.edu.tr.

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
BAŞVURU KOŞULLARI


Yüksek Lisans (Tezli) 
1-  En az 4 yıl süreli bir Lisans programından mezun olmak (yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir)
 
2-  ALES’dan başvuracağı alanın puan türünden en az 55,000 tam puan (yada GRE, GMAT sınavların birinden aşağıda belirtilen eşdeğer puan) almış olmak.
 
Doktora 
 
 * Yüksek lisans programından mezun olmak  (Hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli (beş yıl) lisans eğitimi yapılan Diş Hekimliği, Veteriner ve Tıp Fakültesi mezunları ile Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuar dalında uzmanlık yetkisi kazanmış olan Fen ve Eczacılık Fakültesi mezunları yüksek lisans yapmadan doktora programlarına başvurabilirler. Bu adayların lisans not ortalamasının 100 üzerinden en az 65 olması gerekir.
 
 * ALES’ dan  başvuracağı alanın puan türünden en az 55,000 tam puan (yada GRE, GMAT sınavların birinden eşdeğer puan) almak
 
* ÜDS’dan  en az 55,00 puan  (yada aşağıda belirtilen sınavların birinden eşdeğer puan) almak.

ORTAK DOKTORA PROGRAMLARI  
BAŞVURU KOŞULLARI;
1-
Lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Ayrıca, yabancı ülkelerdeki lisans veya yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Diş Hekimliği Fakültesi mezunları yüksek lisans yapmadan ortak doktora programlarına başvurabilirler. Bu adayların lisans not ortalamalarının 4 katsayı üzerinden en az 2.5 olması gerekir. Yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların yüksek lisans not ortalamasının 4 katsayı üzerinden en az 3.0 olması gerekir.
2- Diş Hekimliği Fakültesi mezunu adayların, ALES’in sayısal puan türünde en az 55,000 tam puan (yada GRE, GMAT sınavların birinden aşağıda belirtilen eşdeğer  puan) almış olmaları gerekir. 
 
3- ÜDS’den en az 60 puan (yada aşağıda belirtilen sınavların birinden eşdeğer puan) almış olmak. 
 
4- Periodontoloji A.D. Ortak Doktora Programına başvuruda ÜDS’dan en az 55 puan almış olmak.
  (ya da aşağıda belirtilen sınavların birinden eşdeğer puan almış olmak)

Ortak Hükümler
 
1- Son 2 yıl içerisinde KÜYADİM tarafından yapılan sınavdan 50 ve üzeri puan alan yüksek lisans adayları, KÜYADİM’den alacakları belge ile başvurdukları takdirde muaf tutulurlar.
 
2- Yabancı dil barajını geçen yüksek lisans adayları, mülakata girebilirler. 
 
3-
ALES ve Yab.Dil belgelerindeki puanlarının virgülden sonraki kısımları üste tamamlanmaz.

http://www.kku.edu.tr/

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
BAŞVURU KOŞULLARI:

* Son üç yılda yapılmış olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavına (ALES) girmiş olmak ve bu sınavdan başvurulan programın puan türünde en az 55 puan almış olmak gereklidir.
* Lisansüstü eğitim programlarına başvurularda yabancı dil sınavı Üniversitemizce yapılmamakta, sadece resmi geçerliliği olan yabancı dil belgelerine sahip olanlar lisansüstü eğitim programlarına başvurabilmektedirler.
 
*II.Öğretim Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil şartı aranmamaktadır.
Not: Tezsiz Yüksek Lisans (İkinci Öğretim) programlarının açılması için ise en az 25 öğrencinin programa kabul edilmesi halinde program açılacak, aksi halde program açılmayacaktır.
http://www.kocaeli.edu.tr/

MARMARA ÜNİVERSİTESİ
BAŞVURU KOŞULLARI:

* Tezli Yüksek Lisans ve Lisans dereceli Doktora/Sanatta Yeterlik Programlarına başvuracak adayların 4 yıllık lisans programlarından mezun veya Lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. Yüksek Lisans sonrası Doktora programlarına başvuracak adayların Yüksek Lisans programlarından mezun veya Yüksek Lisans öğrenimlerinin son aşamasında öğrenci olmaları gerekir. Tezsiz Yüksek Lisans programlarına başvuracak adayların Lisans programlarından mezun olmaları gerekir.
* Lisans sonrası Doktora Programları için
ALES Eşit Ağırlık Puanı en az 70;
ÜDS Puanı en az 60 veya eşdeğeri;
* Yüksek Lisans; Eşit Ağırlık Puanı en az ALES 60 (GRE 635, GMAT 466), ÜDS Puanı en az 60 veya eşdeğeri olması gerekmektedir.
* Doktora Programları için; ALES Eşit Ağırlık Puanı en az 70, ÜDS Puanı en az 60 veya eşdeğeri,  Temel Tıp Puanı en az 60 olması gerekmektedir.
* Adayların, başvuracakları alanlarda veya yakın alanlarda Lisans/Yüksek Lisans derecelerini almış olmaları önerilir. Lisans veya Yüksek Lisans derecesini başvurdukları Yüksek Lisans veya Doktora/ programlarından farklı alanda almış olan adaylar Anabilim Dalı ve Enstitü Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği Bilimsel Hazırlık Programına katılırlar. Bilimsel Hazırlık Programı için 30 kredi saatinden fazlasını gerektiren öğrenciler Lisansüstü Programlara kabul edilmezler.
* Tüm Lisansüstü öğrenci adaylarının KPDS, ÜDS veya uluslararası Yabancı Dil Sınav Sonucunu belgelemeleri gerekir. Aksi takdirde M.Ü Merkezi Yabancı Dil Sınavına girerler. (02.06.2007 tarih ve 26540 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce araştırma görevlisi kadrosuna atanmış bulunanlar ile yüksek lisans eğitimine başlamış olanlar ile bir yüksek lisans diploması almak suretiyle doktora eğitimine başlayacak olanlardan yeniden ÜDS sınavına girerek 60 puan almış olma şartı aranmaz. Bu durumda olanlara eski yönetmelik hükümleri uygulanır.) Sınav sonuçları mülakat değerlendirmelerinde dikkate alınabilir. Yabancı Dilde yürütülen programların mülakat sınavları o dilde yapılır.
 * Tüm Lisansüstü öğrenci adaylarının KPDS, ÜDS veya uluslararası Yabancı Dil Sınav Sonucunu belgelemeleri gerekir. Aksi takdirde M.Ü Merkezi Yabancı Dil Sınavına girerler. (02.06.2007 tarih ve 26540 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce araştırma görevlisi kadrosuna atanmış bulunanlar ile yüksek lisans eğitimine başlamış olanlar ile bir yüksek lisans diploması almak suretiyle doktora eğitimine başlayacak olanlardan yeniden ÜDS sınavına girerek 60 puan almış olma şartı aranmaz. Bu durumda olanlara eski yönetmelik hükümleri uygulanır.) Sınav sonuçları mülakat değerlendirmelerinde dikkate alınabilir. Yabancı Dilde yürütülen programların mülakat sınavları o dilde yapılır.

* Türkçe öğretim yapan Anabilim Dalları Değerlendirme Kurulları, programa kaydolmaya hak kazanan öğrencilerden bazılarını kontenjan dahilinde Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfına yönlendirebilir.

http://saglik.marmara.edu.tr

MERSİN ÜNİVERSİTESİ
BAŞVURU KOŞULLARI
Yüksek Lisans

*Adayların başvuracağı alandaki ALES puanının alanında en az 55.00 olması,
*Başvuru koşullarına uygun bir lisans diplomasına sahip olması gerekmektedir.
Doktora
* Başvuracağı alandaki ALES puanının alanında en az 60.00 olması,
* Bir lisans ve/veya yüksek lisans diplomasına yada esasları Sağlık Bakanlığınca belirlenen laboratuar dalında
kazanılmış uzmanlık yetkisine sahip olmaları,
* Doktora programına lisans diploması ile başvuracak adayların an az 90.00 ALES puanına ve 100 üzerinden en az 85.00 lisans kademesi mezuniyet not ortalamasına sahip olmaları gerekir.

http://www.mersin.edu.tr/

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Temel Tıp bilimlerinde doğrudan doktora programına başvuracak adayların;
* Hazırlık sınıfı hariç en az 10 yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakültelerinden mezun olmaları,
* Başvuracağı alandaki ALES puanının alanında en az 60.00 veya 50.00 Temel Tıp puanına ve 100 puan üzerinden en az 65.00 Lisans kademesi ağırlıklı not ortalamasına sahip olmaları gerekir.
BAŞVURU KOŞULLARI:
* Yüksek Lisans Programlarına lisans başarı ortalaması 100 tam not üzerinden 55, Doktora programlarına lisans başarı ortalaması (Tıp, Veteriner ve Diş Hekimliği Fakülteleri mezunları için) 100  tam not üzerinden 60 (4’lük sistemden mezun olanlar Üniversitelerinden alacakları resmi belge ile 100’lük karşılığını belgelemek zorundadır).Ancak Yüksek lisans programından mezun olup bir Doktora programına başvuracak adayların Yüksek lisans başarı ortalaması 100 tam not üzerinden 70 olmalıdır.
* Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’te  program türlerine göre en az 55, (LES)’ten  Program türlerine göre en az 45, (Geçerliliği olan LES Belgelerinin ÖSYM sayfasından ALES’e dönüştürülmüş hali kabul edilecektir.)
* Yüksek Lisans için KPDS veya ÜDS’den 50, Doktora için 55 (Üniversitelerarası kurulca belirlenen muadili bir sınavdan eşdeğer puanı) aldığını belgeleyenler Yabancı Dil sınavından muaf tutulacaktır.
* Adaylar Lisansüstü eğitimleri konusunda Yüksek Öğretim üst kuruluşlarınca alınacak tüm değişiklik kararlarına uymayı şimdiden kabul ederler.
* Yüksek Lisans ve Doktora programlarına başvuracak adayların askerlik konusunda bakaya kalmamış olması
* Başarı puanının hesaplanması ilgili enstitü yönetmeliğinde belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.
* Yabancı uyruklu adayların;  Yükseköğretim Kurulu’ndan alacakları lisans diplomasına ilişkin denklik belgesi, Türkçe bildiklerine ilişkin TÖMER’den alacakları belge, diploma ve not dökümlerinin aslı ve onaylı Türkçe tercümesini, Enstitü’ye ibraz etmeleri gereklidir. Yabancı uyruklu öğrencilerin giriş şartlarını belirlemeye enstitü yönetim kurulu yetkilidir.

www.kafkas.edu.tr  

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
BAŞVURU KOŞULLARI:

  * Yüksek Lisans Programına başvuran adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES)’ndan başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puana sahip olduklarına dair ALES Belgesi veya eşdeğer uluslar arası sınav sonuç belgesi (Eşdeğer sınavlarda Namık Kemal Üniversitesi Senatosunca belirlenen puanlar geçerlidir.)
* Adayların başvurularının değerlendirilmesinde, ALES puanının %50’si, mülakat puanının %40’ı, lisans ağırlıklı not ortalamasının % 10’u dikkate alınır. Adayın başarılı sayılabilmesi için yukarıda belirtilen oranların toplamının en az 65 (altmışbeş) olması gerekir ve en yüksek puandan en küçüğüne doğru sıralama yapılarak ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır.
* Lisans derecelerini farklı alanda almış olan adaylar, en çok bir yıl sürecek olan “Bilimsel Hazırlık Programı”na tabi tutulmak sureti ile öğrenciliğe kabul edilecektir. Başka bir Yükseköğretim Kurumunun lisansüstü programlarına kayıtlı bulunanların başvuruları kabul edilmez. Tespiti halinde ilişikleri kesilir.

http://nkutr.nku.edu.tr/

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
BAŞVURU KOŞULLARI

* Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesinin aslı ve bir adet fotokopisi (ALES belgesi 3 yıl geçerlidir) ALES Puanı: Sağlık Bilimleri Enstitüsü için sayısal türde yüksek lisansa başvuranların en az 55; yüksek lisans diplomasıyla doktoraya başvuranların en az 55; lisans diplomasıyla doktoraya başvuranların en az 90 puana sahip olmaları gerekmektedir. Tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için Tıp Fakültesi mezunlarının en az 55 Temel Tıp puanı veya en az 55 sayısal ALES puanı, Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri mezunu olmayanların ise, yüksek lisans diplomasına ve ALES’in sayısal kısmından en az 55 puan almış olmaları gerekir.
a) Yüksek Lisans programlarına başvuran adayın varsa ÜDS belgesi veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil sınavının sonuç belgesi. (Bilim alanı yabancı dille ilgili olan adayların öğrenim görecekleri yabancı dil dışında başka bir yabancı dilden
ÜDS veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil sınavının sonuç belgesi).
b) Doktora programına lisans ya da yüksek lisans diploması ile başvuru yapacak adayların ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekmektedir. Bilim alanı yabancı dille ilgili olan adayların öğrenim görecekleri yabancı dil dışında başka bir yabancı dilden gerekli dil puanı alması gerekir.
c) Lisansüstü eğitimi için bilim alanı yabancı dille ilgili olan adayların öğrenim görecekleri yabancı dilde yüksek lisans için ÜDS’den en az 75, doktora için ise en az 80 ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan eşdeğeri bir puan alması gerekmektedir.
d) Yabancı Uyruklu adaylar, Türkçe Öğrenim Merkezi, (TÖMER)’den 100 puan üzerinden en az 70 puan aldığını belgeleyen Diploma ya da diploma yerine geçen belge getirmek zorundadırlar. Bu şartı sağlayamayan adaylar Türkçe öğrenmek için bir yıl izinli sayılır. Bu süre içinde belirtilen sınavlardan başarılı olamayan adaylar yüksek lisans ve doktora programına kayıt hakkını kaybeder. Yüksek lisans programlarına başvuranlardan lisans öğrenimlerini, doktora programlarına başvuranlardan lisans ve yüksek lisans öğrenimlerinden birini Türkçe öğretim yapan bir üniversitede tamamladığını belgeleyen yabancı uyruklu adaylar; söz konusu Türkçe sınavından muaf tutulur.

Özel Şartlar
1- Tezsiz Yüksek Lisans programlarının açılabilmesi için ilan edilen kontenjanın % 70’’ine denk gelen sayıdaki öğrencinin kayıt yaptırması gerekmektedir. Belirtilen sayıda öğrencinin kayıt yaptırmaması halinde program açılmayacaktır.
2- Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Rehberlik ve Psikolojik Danışma programına anabilim dalı akademik kurulu kararı gereğince, sadece Rehberlik ve Psikolojik Danışma, Psikoloji, Özel Eğitim, Çocuk Gelişimi ve Tıp Fakültesi mezunları başvurabilir.

http://ens.omu.edu.tr

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
BAŞVURU KOŞULLARI

* Yüksek Lisans Programına müracaat edecek adayların lisans başarı düzeyinin 100 tam not üzerinden en az 60 (4.00 üzerinden eşdeğeri) olması, (adayların, 4’lük sisteme göre hesaplanan genel not ortalamalarının 100’lük sistem karşılıklarını mezun oldukları fakültelerden sağlamaları veya 100’lük sistem not aralıklarını getirmeleri gerekir, getiremeyenlerin 100’lük sistem çevirimleri PAÜ. Lisansüstü Eğitim –Öğretim Yönetmeliği çerçevesinde yapılır.)
 Doktora Programına müracaat edecek adayların 100 tam not üzerinden en az 75 veya (4.00 üzerinden 3.00) eşdeğeri yüksek lisans derecesine sahip olması.
*  LES’ten ilgili EABD’ınca istenen ve Enstitü Kurulu’nca karara bağlanan puan türünden en az 50 standart puan almış olmak,
* Yabancı Dil Başarı Belgesi (ÜDS ve benzeri ulusal ve uluslararası geçerliliği olan bir dil sınavından Yüksek lisans öğrenciler için yabancı dil en az 40 puan doktora için en az 50 puan almış olmak). Lisansüstü bilim alanı Yabancı dil olan adaylar, başka bir (Fransızca, Almanca) yabancı dilden ÜDS/Eşdeğer yabancı dil sınavından en az 40 puan almış olmaları gerekir.
* Lisans diploması ile Doktora programına başvuracak adayların anabilim/anasanat dalı başkanlıklarınca uygun görülen ve EYK’ca onaylanan bir bilim veya sanat dalında bir lisans veya eşdeğeri dereceye sahip olmaları ve mezuniyet notunun 100 tam not üzerinden  en az 80 olması, LES’ten başvurdukları programa göre Enstitü Kurulu’nca belirlenen puan türünden en az 55 puan almış olmaları, ÜDS ve benzeri ulusal uluslararası geçerliliği olan bir dil sınavından en az 50 veya eşdeğer puana sahip olması,
* Yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra doktora/sanatta yeterlilik eğitimine en fazla bir yıl ara vererek başvuruda bulunanlardan yeniden LES belgesi istenmez.

TIP BİLİMLERİNDE DOKTORA PROGRAMLARINA BAŞVURMA ŞARTLARI :
1-
Tıp Bilimlerinde Doktora programlarına başvuracak adaylardan Tıp Fakülteleri mezunlarının 100 tam not üzerinden en az 65 veya eşdeğeri lisans diplomasına sahip olması,
2-Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS)’ndan en az 55 temel tıp puanı veya LES’in sayısal kısmından en az 55 standart puanı almış olması; Tıp Fakültesi mezunu olmayanların ise Yüksek Lisans diplomasına (Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri mezunlarının lisans derecesi) ve LES’ten en az sayısal 50 standart puana sahip olması,
3-ÜDS ve benzeri ulusal ve uluslararası geçerliliği olan bir dil sınavından en az 50 puan veya bunlara eşdeğer puana sahip olması,
4-Hazırlık sınıfları hariç, en az 10 yarıyıl öğretim süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakültelerinden mezun olan adaylardan, kendi alanlarında bilim doktorası öğrenimi için yapılan başvurularda ayrıca Yüksek Lisans öğrenimi yapma şartı aranmaz. Ancak bu adayların 100 tam not üzerinden 65 veya eşdeğeri lisans derecesine sahip olmaları gerekir.

http://pau.edu.tr/pau/

RİZE ÜNİVERSİTESİ
Yüksek Lisans ve Doktora Koşulları:

* Yüksek lisans için ALES sayısal puanı 60, doktora için 65 almış olmak gereklidir. Yabancı uyruklu öğrenciler içinALES veya uluslar arası düzeyde eşdeğerliği kabul edilen GRE ve GMAT sınavlarından birine girmiş olma şartı aranır. Bu sınavlardan; Yüksek lisans programları için 60/100, doktora programları için 65/100 karşılığı not almış olmak gerekir.
 * Yüksek lisans programı için ‘Lisans Mezuniyet Notunun 4’lük sitemde  en az 2,50 olması gerekir.
* Yüksek lisans diplomasıyla doktora programına başvurabilmek için ‘lisans mezuniyet notunun 4’lük sisteme göre en az 2.50, yüksek lisans mezuniyet notunun 2.80 olması gerekmektedir.
* Doktora programına başvuracak olan adayların İngilizce dilinden ÜDS’den en az 55 puan veya üniversitelerarası kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almaları gerekmektedir.
http://www.rize.edu.tr/

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
BAŞVURU KOŞULLARI:

 * Başvurduğu programın puan türünden olmak kaydıyla son üç yıl içindeki bir ALES sınavından en az 55 puan veya TUS sınavından [(Temel Tıp Bilimleri  testi – 1x 0.7)+(Klinik Tıp Bilimleri Testi x 0.3)] 50 puan aldığına dair belge.
* Yüksek Lisans programına başvuracak adayların, lisans not ortalamasının yüzlük sistemde en az 65, dörtlük sistemde en az 2,50 olması.
* Doktora programına başvuracak adaylardan Tıp, Diş Hekimliği, Veteriner Fakültesi ve 5 yıllık Eczacılık Fakültesi  mezunları için lisans not ortalamasının yüzlük sistemde en az 65, dörtlük sistemde en az 2,50 olması; yüksek lisans derecesi ile başvuracak adayların not ortalamasının yüzlük sistemde en az 80, dörtlük sistemde  en az 3,00 olması.
* Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına müracaat edenlerin ALES  puanının 70  ve not ortalamasının en az yüzlük sistemde 85, dörtlük sistemde 3,50 olması.
* Adayların Yüksek Lisans ve Doktora müracaatlarında not ortalamalarının dörtlük ve yüzlük sistemler arasındaki kıyaslaması YÖK’ün 09.11.2008 tarihli tebliğine göre Enstitümüz tarafından yapılacaktır.
* Yabancı uyruklu olup, Türkiye’de lisans veya yüksek lisans öğrenimini tamamlayanlardan ALES’e girme şartı aranmakta, ancak istenilen baraj puanı alma gerekliliği bulunmamaktadır.Yabancı uyruklu olup lisans ve yüksek lisans öğrenimlerini yurt dışı üniversitelerde tamamlayan adaylardan ALES  yerine, Uluslararası geçerliliği olan “Graduate Record Examination” (GRE) sınavının sayısal (quantitative) ve sözel (analytical) bölümlerinde toplam puanı en az 1100 olan adaylar ile “Graduate Management Aptitude” (GMAT) sınavında en az 550 puan aldığına dair sınav sonuç belgesi. (Bu belgeler 2 yıl geçerlidir.)

http://www.selcuk.edu.tr/

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
BAŞVURU KOŞULLARI:

* ALES Sonuç Belgesi (onaylı): Yüksek lisans ve doktora programına başvuracak adayların sınav tarihi 2 yılı aşmamış olmak kaydıyla Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ den başvurduğu programın puan türünden en az 55 standart puana sahip olduklarına dair ALES belgesi
*  Doktoraya lisans diploması ile başvuracakların sınav tarihi 2 yılı aşmamış olmak kaydıyla Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES)’den başvurduğu programın puan türünden en az 70 standart puana sahip olduklarına dair ALES belgesi (Yurtdışında ikamet eden Türk uyruklu adaylar ile Türkiye Cumhuriyeti hükümetinden veya kendi hükümetinden burs alanlar, ikili anlaşmalarda hüküm bulunan hallerde veya kendi hesabına yüksek lisans veya doktora yapmak üzere müracaat eden yabancı uyruklu adaylar ALES’den 70 veya Üniversiteler Arası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmaları gerekir), Adaylar, Sağlık Bilimleri Enstitüsü temel tıp dallarına ALES yerine, son iki yıl içinde alınmış TUS belgesi ile başvurabilirler ve bu durumda temel tıp bilimleri puanının 0.7, klinik tıp bilimleri puanının 0.3 ile çarpımı sonucunda elde edilen değerlerin toplamı en düşük 55 olmalıdır. (Herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilip yeniden aynı ve başka bir lisansüstü programa ya da bir yüksek lisans programını tamamlamış, yeniden başka bir programa başvuru yapacak adaylardan en fazla bir yarıyıl ara verenlerden, ALES standart puanı 55’ten aşağı olmamak koşuluyla ALES belgesi istenmez.),
* Yabancı Dil Sonuç Belgesi: Doktora programına başvuracakların ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınmış olması gerekir. Ancak; 02 Haziran 2007 tarihinden önce araştırma görevlisi kadrosuna atanmış bulunanlar ile yüksek lisans eğitimine başlamış olanlar ve bir yüksek lisans diploması almak suretiyle doktora eğitimine başlayacak olanlardan yeniden ÜDS sınavına girerek 55 puan almış olma şartı aranmaz.

http://www.trakya.edu.tr/anasayfa/

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Yüksek Lisans ve doktora için akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı  (ALES)’ten, 55 puan almış olmak. Yabancı dil puanı,ÜDS ve KPDS’den yüksek lisans için en az 50, doktora programları için ise en az 55 puan almış olması gerekmektedir.

http://www.uludag.edu.tr/

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
ALES  sonuç belgesinin fotokopisi (sayısal 55 ve üstü)

saglikbilimleri@yeditepe.edu.tr

ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ
BAŞVURU KOŞULLARI 
Doktora Programlarına Başvuru Koşulları
1-)
Lisans veya yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığı'nca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık belgesine sahip olmak.
2-)Üniversitelerarası Kurul Yabacı Dil Sınavından (ÜDS) en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen benzer sınavların birisinden bu puana eşdeğer bir puan almış olmak.Yabancı uyruklu öğrenciler için; anadilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birisinden ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen benzer sınavların birisinden bu puana eşdeğer bir puan almış olmak.
3-) ALES’den başvurduğu programın puan türünde en az 60, lisansa dayalı başvurularda Soysal Bilimler için en az 70 Fen ve Sağlık Bilimleri için en az 75 standart puana sahip olmak.ALES sonucu yerine bu sınava eşdeğerliği kabul edilen uluslarası düzeyde benzer sınavların birisinden Yüksek Öğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar düzeyinde sağlanan puanlar Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilir. Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuvara yapılacak başvurularda ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.
4-) Temel Tıp Bilimlerinde doktora programlarına başvuran Tıp Fakültesi mezunlarında lisans diplomasına ve en az 50 temel tıp puanına veya ALES’in sayısal kısmından en az 60 standart puana sahip olmak; Tıp Fakültesi mezunu olmayanlarda ise yüksek lisans diplomasına (Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri mezunlarında lisans derecesine) sahip olmak ve ALES’in sayısal kısmından en az 60 standart puana, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri mezunlarında en az 75 standart puana sahip olmak. Temel Tıp puanı, Tıpta Uzmanlık Sınavı’nda (TUS) Temel Tıp Bilimleri Testi -1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7 ; Klinik Tıp Bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.
Tezsiz Yüksek Lisans Mezunlarının Doktora Programlarına Başvuru Koşulları
1-) Yüksek lisans genel not ortalaması en az 3.50 / 4.00 veya 85 / 100 olmak.
2-) ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen benzer sınavların birisinden bu puana eşdeğer bir puan almış olmak.Yabancı uyruklu öğrenciler için; anadilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birisinden ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen benzer sınavların birisinden bu puana eşdeğer bir puan almış olmak.
3-) ALES’den başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puana sahip olmak, ALES sonucu yerine, bu sınava eşdeğerliği kabul edilen Uluslararası düzeyde benzer sınavların birisinden Yüksek Öğretim Kurulu’nca ilan edilen eşdeğer puanlar düzeyinde sağlanan puanlar Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilebilir.

YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA İÇİN GEREKLİ BELGELER
•  Adayların mezuniyet durumlarını gösteren yüksek lisans başvuruları için lisans diploması veya çıkış belgesinin, doktora başvuruları için lisans ve yüksek lisans diploması veya çıkış belgelerinin aslı ve onaylı fotokopisi.
•  Adayların yüksek lisans için lisans, doktora için lisans ve yüksek lisans ders not çizelgelerinin (transkript) aslı ve onaylı fotokopisi. (Not ortalaması 4’lük sisteme göre olan adaylar not ortalamalarını mezun oldukları üniversiteden 100’lük sisteme dönüştürmelidir.)
•  ALES sonuç belgesi aslı ve onaylı fotokopisi.
•  Yabancı dil sınavı sonuç belgesi aslı ve onaylı fotokopisi.
•  İki adet referans mektubu. (kapalı zarf içinde)
•  2-4 adet renkli fotoğraf. (4,5x6) (Yükseköğretim Kurumları Kılık-Kıyafet Yönetmeliğine uygun)
•  Nüfus cüzdanı fotokopisi.
•  Erkek adayların ilgili programlara başvurmasında askerlik açısından sakınca bulunmadığını gösteren bir yazı. (askerlik görevini tamamlamış olan adayların durumlarını gösterir belge2017  © T.C. Sağlık Bakanlığı