"Hoş geldiniz, sunulan hizmetlerden faydalanmak için sisteme giriş yapmalısınız"

Sonuçlar

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ GENELGESİ(14.05.2012)

Nerden Nereye: /

31.07.2012

Sağlık çalışanlarımızın güvenli ortamlarda ve yüksek motivasyonla çalışmasının sağlanması Sağlıkta Dönüşüm Programımızın temel hedeflerindendir. Bakanlığımızca bu çerçevede, sağlık çalışanlarının güvenliğine yönelik aşağıdaki düzenlemeler yapılarak kurumlarımız talimatlandırılmıştı.

a) Tüm sağlık kurumlarında, hizmet alanlar ve sağlık çalışanları için güvenli bir ortam sağlanması amacıyla yayımlanan “Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik” doğrultusunda;

1)Çalışan güvenliği komitesinin kurulması,

2)Çalışan güvenliği programının hazırlanması,

3)Çalışanlara yönelik sağlık taramalarının yapılması,

4)Çalışanların kişisel koruyucu önlemleri almasının sağlanması,

5)Çalışanlara yönelik şiddetin önlenmesi için düzenleme yapılması,

6)Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesine yönelik program hazırlanması,

7)Beyaz kod uygulamasına geçilmesi,

8)Çalışanlara, çalışan güvenliği konusunda eğitimlerin verilmesi.

b)Kurumlarımızda uygulamaya konulan “Hizmet Kalite Standartları” kapsamında çalışma ortamından kaynaklanan risklerin bertaraf edilmesi amacıyla şiddet ve iletişim konularını da kapsayacak şekilde risk değerlendirmesi yapılarak gerekli tedbirlerin alınması.

c)“Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” ile acil servisler başta olmak üzere riskli alanlarda güvenlik tedbirleri artırılarak,  genel kolluk ve özel güvenlik personeliyle güvenlik kamerası bulundurulmasının sağlanması.

Diğer taraftan şiddeti azaltmaya yönelik çalışmaların basın mensupları, iletişim uzmanları, idareciler ve sağlık çalışanlarıyla birlikte değerlendirildiği sempozyum düzenleyerek ulusal düzeyde sürekliliği olan “Emeğe Saygı Şiddete Sıfır Tolerans” kampanyasını başlatmıştık. Bu kampanya kapsamında vatandaşı bilgilendirmek ve toplumsal bilinç oluşturmak amacı ile çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Ayrıca “hasta ve çalışan güvenliği sempozyumları” düzenleyerek sağlık çalışanlarına eğitimler vermekteyiz.

Kişinin fiziksel ve psikolojik açıdan zarar görmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel olan sözlü veya fiili hareketler olarak tanımlanan şiddet olaylarının önlenmesi amacıyla, mevcut uygulamaların gözden geçirilmesi önem taşımaktadır. Bu itibarla çalışan güvenliğinin sağlanmasında yöneticilerimize büyük görev ve sorumluluk düşmekte olup aşağıdaki talimatlar hassasiyetle uygulanacaktır.


1)Beyaz kod uygulaması;

a)“Beyaz Kod” uygulaması sorumlu başhekim yardımcısı vasıtasıyla yakından takip edilecek ve sistemin etkin şekilde yürümesi sağlanacaktır.

b) Görevli müdahale ekiplerinin olay yerine en kısa zamanda ulaşması sağlanacaktır.

c) Gerçekleşen olayların analizi yapılarak, ilgili sağlık kurumuna özgü tedbirler artırılacaktır.

2)Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi;

Hastane ile ağız ve diş sağlığı merkezlerinde bir başhekim yardımcısının doğrudan takip edeceği “Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimleri” kurulacaktır. Bağlı birimlerdeki çalışan hakları ve güvenliğine ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek üzere halk sağlığı müdürlükleri ile il sağlık müdürlüklerinde de bir müdür yardımcısının doğrudan takibinde aynı birimler kurulacaktır. 

a)Bu birim tüm sağlık çalışanlarının kolay ulaşabileceği bir yerde olacaktır. Gerekli ekipman (dış hatta açık telefon, faks, internet bağlantılı bilgisayar ve uygun görüşme ortamı) temin edilecektir.

b)Birimde tercihen sosyal hizmet uzmanı, psikolog veya halkla ilişkiler uzmanı sekretarya olarak görevlendirilecek ve yeterli sayıda personel bulundurulacaktır.

c) Birim, çalışanların çalışan hakları ve güvenliğine yönelik talep ve şikâyetlerini kabul edecek, bu başvuruları değerlendirerek raporlayacak, gerekli düzeltici/önleyici faaliyetlerin başlatılmasını sağlayarak talep sahibine geri bildirimde bulunacaktır. 

d)Birim, çalışan hakları ve güvenliğine yönelik uygulamaları yakından takip edecek olup aylık olarak başhekimliğe rapor sunacaktır.

3)Risk değerlendirmesi ve güvenlik tedbirleri;

a)Sağlık kurumları şiddet bakımından risk değerlendirmelerini yeniden yapacak ve riskin yüksek olduğu bölümlerde hizmet süreçleri yeniden gözden geçirilecek ve ilgili bölümdeki sağlık çalışanı sayısı yeterli hale getirilecektir. Fiziki alanlar nitelik ve iyi çalışma şartları açısından gerekirse yeniden düzenlenecektir.

b) Acil servis, yoğun bakım ve ameliyathane gibi şiddet riskinin yüksek olduğu bölümlerin bekleme alanlarında gerekirse sayıları artırılarak yeterli güvenlik elemanı bulundurulacaktır.

c)Hasta mahremiyeti dikkate alınmak şartıyla, kurumların tüm alanlarını gözetleyebilecek şekilde güvenlik kameraları yerleştirilecek ve kamera görüntüleri sürekli takip edilecektir.   Şüpheli durumlara ve kişilere bu konuda eğitilmiş özel güvenlik elemanları anında müdahale edecektir.

d)İletişim becerileri ve sorunlu hasta/hasta yakınlarını tanıma-çatışma yönetimi konularında eğitim almış kişiler, bekleme alanlarında görevlendirilecek ve “sorun çözücü” olarak çalışmaları temin edilecektir.  

e)Fiziki mekanlar 24 saat boyunca yeterli düzeyde aydınlatılacak ve havalandırılacaktır.

f)Personelin alternatif çıkış yolları oluşturulacaktır.

4)Çalışanların eğitimi; 

a)Başta güvenlik görevlileri, 112 ve acil çalışanları olmak üzere çalışanlara iletişim becerileri, öfke kontrolü ve özellikle öfkeli hasta ve hasta yakınıyla iletişim konularında eğitim verilecektir.

b) Sağlık çalışanlarına şiddet davranışına karşı tedbir alma eğitimleri verilecektir.

5)Hasta ve hasta yakınlarının bilgilendirilmesi;

a)Hasta ve hasta yakınlarının ilk olarak nereye müracaat edecekleri, hangi işlemler ve tedavinin yapılacağı, tetkik ve tahlillerin nerede yapılacağı, beklemeleri gerekiyorsa ne kadar süreyle bekleyecekleri gibi konularda bilgilendirme süreçleri gözden geçirilerek eksiklikler varsa tamamlanacaktır. Bu amaçla acil servisler başta olmak üzere hastanın durumu ile ilgili hasta ve/veya hasta yakınlarını bilgilendirmek üzere “hasta bilgilendirme alanları” güçlendirilerek ve hangi durumlarda, ne sıklıkta ve kim tarafından bilgilendirme yapılacağı belirlenecektir.

b)Vatandaşı şiddete uğrayan sağlık personelinin hizmet vermekten çekilme hakkının bulunduğu, böyle bir durumda hizmet alma sürecinin aksayabileceği konusunda bilgilendirilecektir.

c) Vatandaş, sağlık çalışanına yönelik şiddet uygulayanların mutlaka yargılanacağı ve cezalandırılacağı konusunda (pano/afiş/broşürler gibi vasıtalarla) bilgilendirecektir.

6) Hizmetten çekilme;

Sağlık çalışanları, sağlık hizmeti sunumu esnasında şiddete uğraması halinde, acil verilmesi gereken hizmetler hariç olmak üzere hizmetten çekilme talebinde bulunabilir.

a)         Hizmetten çekilme talebi, kurum tarafından belirlenen yöneticiye sözlü veya yazılı olarak bildirilecektir.

b)         Bildirim üzerine yetkili yönetici, olayı derhal değerlendirerek hizmetten çekilme talebinin uygun olup olmadığı hakkında gecikmeksizin karar verecektir. 

c)         Yetkili yönetici, hizmetten çekilme talebini uygun bulduğu takdirde hastanın sağlık hizmeti almasına ve tedavisinin devamına yönelik tedbirleri güvenlik tedbirleriyle birlikte alacaktır. Bu kapsamda ilgili hastanın sağlık hizmetini devam ettirecek yeni sağlık çalışanını belirleyecek, kurum içerisinde bunun mümkün olmaması halinde hastanın hizmet alabileceği başka bir sağlık kurumuna sevkini ve hizmet alımını sağlayacaktır. Bu süreç sırasında hastanın tedavisinin aksatılmamasına itina edilecektir.

7) Bildirim süreci ve hukuki yardım;

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarını takip etmek üzere “Bakanlık Beyaz Kod Birimi” kurulmuş,  24 saat hizmet verecek “113” numaralı telefon ve “www.beyazkod.saglik.gov.tr” internet sayfası oluşturulmuştur.  

a)         Kamu ve özel tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında gerçekleşen şiddet olayları, yöneticiler tarafından derhal “113” numaralı telefonla Bakanlık Beyaz Kod Birimine bildirilecek, eş zamanlı olarak ilgili kurumun hukuk birimine ve adli mercilere intikal ettirilecektir. Kamu görevlilerine karşı işlenen şiddet olaylarının takibi şikâyete bağlı olmadığından, ilgili personelin şikâyetinin olup olmadığına bakılmaksızın yöneticiler olayı mutlaka adli mercilere intikal ettirecektir. Özel sağlık kuruluşları da adli bildirim konusunda gerekli hassasiyeti gösterecektir.

b)         Şiddete uğrayan sağlık çalışanı tarafından da “113” numaralı telefona doğrudan bildirim yapılabilecektir.

c)         Ayrıca yöneticiler, “www.beyazkod.saglik.gov.tr” adresinde bulunan  “Beyaz Kod Bildirim Formu”nu dolduracaktır.

d)        Bildirim üzerine Bakanlık Beyaz Kod Birimi, yöneticilere ve/veya ilgili personele hukuki süreçle ilgili rehberlik yapacak, olayın adli makamlara intikal ettirilip ettirilmediğini araştıracak ve şayet ettirilmemiş ise olayı derhal adli makamlara bildirecektir. Ayrıca şiddet olayının gerçekleştiği sağlık kurumunun hukuk birimine olayın bildirildiğini tespit ederek olayın takibini temin edecektir.

e)         Hukuk birimleri, işlenen suçtan mağdur olan Bakanlık personeline veya vefatı halinde kanuni mirasçılarına bir avukatın hukuki yardımını isteyip istemediğini soracak ve talep etmeleri halinde Bakanlık avukatlarınca ilgili personele 28/04/2012 tarihli ve 28277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde hukuki yardım yapılacaktır.

8) Diğer hususlar;

a) “Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik”in 7 ve 8 inci maddeleri, “Hastane Hizmet Kalite Standartları” çerçevesinde daha etkili şekilde uygulanmaya devam edilecektir.

b) İl sağlık müdürü konuyla doğrudan sorumlu bir sağlık müdür yardımcısı ile birlikte kurumlarda çalışan güvenliği uygulamaları ve alınan tedbirleri aylık periyotlarla izleyecek ve Bakanlığa rapor edecektir.  

c) SABİM’e  yapılan  sağlık  çalışanları  hakkındaki  şikayetler,  başvuruların  ancak  % 4’ünü oluşturmaktadır. SABİM’e ve hasta hakları birimine yapılan sağlık çalışanları hakkındaki şikâyetler,  öncelikle  SABİM’den  sorumlu  il  sağlık  müdür  yardımcısı  ve  hasta  haklarından sorumlu başhekim  yardımcısı  tarafından  ön  değerlendirmeye  tabi  tutulacak,  genel  ve soyut nitelikte olan, şikayet sahibinin adı ve adresi belli olmayan veya personelin kusuru bulunmadığı açıkça görülen ihbar ve şikayetler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Genelgenin İlinizde bulunan tüm kamu, üniversite ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarına duyurulması ve uygulanmasının teminini, ayrıca Bakanlığımızca çalışan güvenliğine ilişkin olarak yapılacak yeni düzenlemelerin titizlikle takibini önemle rica ederim.


Bilgilerinize saygı ile sunulur.

İrtibat teli arayın :

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

Nerden Nereye: /

15.05.2012

Çalışan Güvenliğinin Sağlanması ile ilgili genelgeye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İrtibat teli arayın :

"İTAKİ DÜŞME RİSKİ ÖLÇEĞİ" YAYINLANMIŞTIR (09.06.2011)

Nerden Nereye: /

14.06.2011

Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı kamu, özel ve üniversite ayrımı yapmadan sağlık hizmeti sunan tüm kurumlara uygulamalarında rehberlik etmeyi ilke edinmiştir. Bu ilkeden hareketle ülkemize özgü ve tüm sağlık kurumlarını kapsayacak şekilde Hastane Hizmet Kalite Standartlarını yayınlamıştır. Bu standartlardan uygulamaya yönelik ve ihtiyaç hissedilen konularda rehberler yayınlayarak kullanıcıların uygulamalarına destek olmuştur. Bu prensipten hareketle Hasta Güvenliği uygulamalarının bir parçası olan Hasta Düşmelerinin Önlenmesi konusunda, ülkemize özgü bir ölçek geliştirilmesine yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Bu kapsamda Başkanlık bünyesinde bir komisyon kurularak bu konuda gerekli literatür incelenmiş ve kurumlarımızda uygulanan farklı ölçekler gözden geçirilmiştir. Bu ön çalışmalardan sonra komisyon yoğun bir çalışma sonrası ülkemize özgü, anlaşılır, uygulanması kolay ve basit bir form tasarlayarak ünlü Türk bilim adamı Şemseddin-i İtakî adıyla "İtakî Düşme Riski Ölçeği"ni geliştirmiştir.


Geliştirilen bu ölçek hasta düşmelerine neden olabilecek risk faktörlerini içerecek şekilde, toplam 19 risk faktöründen oluşmaktadır. Risk faktörleri majör ve minör olarak kategorize edilerek minör risk faktörlerine 1 puan, majör risk faktörlerine ise 5 puan verilmiştir. Risk faktörlerinin değerlendirilmesi sonucu elde edilen toplam puan üzerinden düşük ve yüksek olmak üzere iki risk düzeyi belirlenmiştir.  Yüksek riskli hastaları ayırt etmek ve gerekli önlemleri almak için düşme riski yüksek hastalarda "Dört Yapraklı Yonca" figürünün kullanılması öngörülmüştür.


"İtakî Düşme Riski Ölçeği'nin Kullanımı:

Aşağıda belirtilen beş durumda düşme riski değerlendirmesi yapılmalı ve her defasında yeni bir form kullanılmalıdır.

 1. Yatan hastaların bölüme ilk kabulünde (İlk Değerlendirme),
 2. Post- Operatif dönemde,
 3. Bölüm değişikliğinde,
 4. Hasta düşmesi durumunda,
 5. Risk faktörleri kapsamındaki durum değişikliklerinde,


"İtakî Düşme Riski Ölçeği kullanan hastaneler;  

 • Ölçeğin kullanımı,
 • Risk faktörlerinin doğru değerlendirilmesi,
 • Hasta bakım ekipmanları,
 • Riskli ilaçlar,
 • Alınması gereken önlemler hakkında sağlık çalışanlarına eğitim vermelidir.Sonuçta Düşmelerin önlenmesi noktasında önemli bir adım atılarak kullanılabilir bir ölçek geliştirilmiştir.   İlk etapta bu ölçeğin kullanılması tamamen gönüllü olup kurumlarımıza rehberlik etme amacı taşımaktadır. Ayrıca düşme riski olan hastalara yönelik alınacak önlemler, hastada var olan risk faktörleri dikkate alınarak kurumlarca belirlenecektir.


"İtakî Düşme Riski Ölçeği'ni kullanan kurumlara Başkanlığımızca destek verilecek olup, "İtakî Düşme Riski Ölçeği'ne ilişkin görüş, soru ve önerilerinizi hksdanisma@gmail.com adresine iletebilirsiniz.


Şemseddin-i İtakî Kimdir?

 17. yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğunun başkenti İstanbul'da yaşayan, Şirvanlı Şemseddin-i İtakî, insan anatomisini anlamak için tüm Dünya'da kaynak olarak gösterilen ilk Türkçe Resimli Anatomi Atlası olan Kitab-ı Teşrih-i Ebdan ve Tercuman-ı Kibale-i Feylesüfan eserini 1632 yılında oluşturmuştur. Roma-Yunan bilimi ile Arab-Türk bilimini bir araya getiren İtakî, bu eseri ile nöroanatomi ve embriyoloji biliminin temelini 17. yüzyılın başlarında atmıştır.

İrtibat teli arayın :

İŞYERLERİNDE PSİKOLOJİK TACİZİN(MOBBİNG) ÖNLENMESİ KONULU GENELGE

Nerden Nereye: /

06.04.2011

Sağlık çalışanlarının dikkatine!

Başbakanlığımızca 19 Mart 2011 tarihinde 27879 sayısı ile   “İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi” konulu bir genelge yayımlanmıştır.

Genel olarak “bir veya birkaç kişi tarafından diğer bir kişiye yönelik olarak, düşmanca ve ahlak dışı yöntemlerle sistematik bir biçimde uygulanan psikolojik terör” seklinde tanımlayabileceğimiz ve birine karşı cephe oluşturma, duygusal saldırıda bulunma gibi anlamları da barındıran mobbing kavramı, özellikle son yıllarda “işyerinde mobbing” kavramı yerine kullanılmaya başlanmıştır.

Mobbing, çalışma hayatına ve örgüt başarısına birçok olumsuz etkisi bulunan, çalışan performansını ve başarısını önemli ölçüde düşüren bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeple mobbing’in tanımlanması, mobbing davranışlarının tespit edilmesi, nedenlerinin ortaya çıkarılması ve mobbing ile başa çıkma yöntemlerin belirlenmesi, hem çalışanlar hem de yöneticiler bakımından büyük önem taşımaktadır

Özellikle, mobbingi yaşayan fakat yaşadığının mobbing olduğunun bilincinde olmayan birçok çalışan olduğundan hareketle; öncelikli olarak yapılması gereken, mobbingin farkındalığının arttırılmasıdır. Mobbing konusunda toplumun bilinçlendirilmesinin ardından, mobbing uygulamalarına karşı yaptırımların açıkça belirtildiği, caydırıcı ve düzenleyici bir hukuki alt yapının oluşturulması gerekmektedir.

Buradan hareketle Başbakanlıkça yayınlanan bu genelge kurum ve kuruluşlarda mobbingle ilgili önlemlerin alınmasını sağlamak üzere hem sağlık yöneticileri hem de sağlık çalışanları arasında konu ile ilgili farkındalığın oluşmasını sağlamak, aynı zamanda da mevzuatla konunun hukuki dayanağını oluşturmak üzere atılmış önemli bir adımdır.

Genelgede, psikolojik tacizle mücadeleyi güçlendirmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi ALO 170 üzerinden psikologlar vasıtasıyla çalışanlara yardım ve destek sağlanacağı belirtilmektedir.

Ayrıca çalışanların uğradığı psikolojik taciz olaylarını izlemek, değerlendirmek ve önleyici politikalar üretmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde Devlet Personel Başkanlığı, sivil toplum kuruluşları ve ilgili tarafların katılımıyla "Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu" kurulacağı da genelgede ifade edilmektedir.

Tüm işyerlerinde olduğu gibi sağlık kurum ve kuruluşlarımızda da önemli bir sorun olarak karşımıza çıkan mobbingle ile ilgili olarak çalışanlarımızı genelge konusunda bilgilendirmek istedik.

Herkese huzurlu, verimli ve psikolojik tacizden uzak çalışma ortamları diliyoruz.

İrtibat teli arayın :

HASTA ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Nerden Nereye: /

06.04.2011

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

İrtibat teli arayın :

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

Nerden Nereye: /

02.03.2011

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

İrtibat teli arayın :

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

Nerden Nereye: /

25.02.2011

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

27 Kasım 2010 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 27768

İrtibat teli arayın :

ANTİNEOPLASTİK (SİTOTOKSİK) İLAÇLARLA GÜVENLİ ÇALIŞMA REHBERİ

Nerden Nereye: /

23.02.2011

ANTİNEOPLASTİK (SİTOTOKSİK) İLAÇLARLA GÜVENLİ ÇALIŞMA REHBERİ

İrtibat teli arayın :

RADYASYON GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Nerden Nereye: /

23.02.2011

RADYASYON GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

İrtibat teli arayın :

ÇALIŞAN PROSEDÜRÜ

Nerden Nereye: /

17.02.2011

1.AMAÇ:Çalışanlarımız için tehlikeli ve riskli durumları azaltmaya, kaza ve yaralanmaları önlemeye,güvenli bir çalışma ortamı sağlamaya çalışmak.

2.  KAPSAM:
Hastanemiz bölümlerini kapsar.

3.  SORUMLULAR: Baştabip, çalışan güvenliği kurulu, personel doktoru, sivil savunma uzmanı, teknik servis, baştabip yardımcıları, hastane müdürü, müdür yardımcıları, başhemşire, başhemşire yardımcıları, birim sorumluları.

4.  TANIMLAR:
5.  UYGULAMA:
5.1.  İnsanların sağlıklarını korumaya, geliştirmeye ya da tedavi etmeye çalışan sağlık kuruluşları bu amaçlarını yerine getirebilmek için önce çalışanları için tehlikeli ve riskli durumları azaltmaya, kaza ve yaralanmaları önlemeye, güvenli çalışma ortamı sağlamaya çalışmalıdırlar. 

5.2.  ENFEKSİYONLARDAN KORUNMA
Hastanemiz personellerinin maruz kalabilecekleri enfeksiyon riskine karşılık alınacak önlemler “Çalışan Güvenliği Kurulu” ve “Enfeksiyon Kontrol Komitesi” tarafından belirlenir. Enfeksiyon riskine karşı alınacak önlemler Hastanemiz “Enfeksiyon Kontrol ve Önleme Programında” belirtilmiştir.
El hijyeni hem hasta hem de çalışan güvenliği açısından çok önemli olup, “El Hijyeni Talimatı”nda enfeksiyonların ve çapraz bulaşmaların önlenmesi amacıyla sağlık personelinin uygun el temizliği ve eldiven kullanma yöntemleri belirlenmiştir.
Hastanemizin tüberküloz hastanesi olması sebebiyle çalışanlarımızın tüberkülozdan korunmak için alması gereken önlemler “Tüberkülozdan Korunma Talimatı”nda ve “Çok İlaca Dirençli Tüberküloz Servisinde Enfeksiyon Kontrol ü Talimatı”nda belirlenerek bu konuda hastanemiz Enfeksiyon Kontrol Komitesinin belirlediği kurallar ve alınacak önlemler sıralanmıştır.

5.3.  PERSONEL SAĞLIK TARAMALARI
Riskli alanlarda çalışan Hastanemiz personellerine ait sağlık taramalarının sıklığı ve ne şekilde yapılacağı Hastanemiz enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından hazırlanan “Personel Sağlığı Takip Talimatı”nda belirlenmiştir. Personel sağlık taramaları personel doktoru tarafından gerçekleştirilir. Yapılan tetkikler personel doktoru tarafından ‘Personel Sağlık Tarama ve Takip Kartı’na kaydedilmelidir.
Servislerimizde kesici-delici aletlerle yaralanan personel ‘Personel Yaralanmaları İzlem Talimatı’na göre takip edilmelidir. Yaralanan personel tarafından ‘Kaza Bildirim Formu’ doldurularak ilgili personelin takibi sağlanır.

5.4.  RÖNTGEN LABORATUARLARI
Hastanemiz röntgen laboratuarlarında çalışan personellerimizin dozimetre takipleri Röntgen Sorumlu Hekimi sorumluluğunda yapılmakta ve sonuçları Röntgen Sorumlu Hekimince takip edilerek kayıtları tutulmaktadır. Bu takipte yüksek dozda radyasyona maruz kaldığı belirlenen personellerimiz için yapılacak işlemler Röntgen Sorumlu Hekimi ve personel doktoru tarafından belirlenir.
Röntgen laboratuarlarında çalışan personellerimiz kurşun yelek kullanmak zorunda olup, yeteri miktarda kurşun yelek temin edilmiş durumdadır.
Tüm görüntüleme cihazlarının bakımları belli bir plan dahilinde Röntgen Sorumlu Hekimi tarafından yaptırılmakta ve kayıtları röntgen laboratuarında muhafaza edilmektedir.

5.5.  KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR
Riskli bölgelerde (yoğun bakım, ameliyathane, acil) çalışan personellerimiz ile kan veya vücut sıvısının damlama-sıçrama riskinin olduğu tüm hasta bakım ve müdahale bölgelerinde kişisel koruyucu ekipman ve malzemeler (eldiven, maske, bone, önlük vs.) hazır durumda bulundurulmaktadır. Tüm birim sorumluları tarafından bu ekipmanlar eksildiğinde veya yeni ekipmana ihtiyaç olduğunda baştabipliğimize talep yapıldığında temin edilecektir.

5.6.  GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Hastanenin bina içi ve dışı güvenliği hastanemizin güvenlik şirketi elemanlarınca yerine getirilir ve bir baştabip yardımcısı tarafından denetlenir.

Hastanemizde hırsızlık v.b. gibi olayları önlemek için güvenlik şirketi elemanları devamlı olarak kontrol edecektir. Meydana gelebilecek hırsızlık olaylarında polise haber verilir. Durum tutanak altına alınır.
Hastanemizde ziyaret saatleri HAFTA İÇİ 14.00-18.00, HAFTA SONU 11.00-18.00 saatleri arasıdır. Bu saatler dışında ziyaret amaçlı girişler hastane düzenini bozduğundan, görevli danışma ve güvenlik görevlilerinin dikkatli olması sağlanacaktır.

5.7.  YANGIN GÜVENLİĞİ
Yangın bir sağlık işletmesinde her zaman var olan bir risktir. Bu nedenle hastanemiz yangın ve dumana karşı bina sakinlerini korumak için planlama yapmaktadır. Hastanemiz Sivil Savunma Uzmanı; binalarımızın özelliklerini dikkate alarak yangın güvenliği ile ilgili tedbirleri (yangın söndürme sistemleri, yanıcı maddelerin taşınması ve depolanmasında alınacak önlemler, yangın söndürme tüpleri, yangın önleme ve söndürme yönergesi, vb) almaktadır.

Hastanemizde yangına karşı alınacak önlemler ve sorumluları “Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi” nde tanımlanmıştır.

Bu yönerge doğrultusunda en az yılda bir kez Sivil Savunma Uzmanı sorumluluğunda eğitim verilmekte, eğitim sonrası yangın tatbikatları yapılmakta ve kayıtları tutulmaktadır.

Hastanemizde yangın alarm sistemi kurulmuş olup, olabilecek yangınlar için önlem alınmıştır.

Yangın çıkış levhaları hastane içinde uygun yerlere görülebilecek şekilde yerleştirilmiş, yangın çıkış kapılarının açık olması blok baştabip yardımcıları tarafından sağlanmaktadır.

Sivil Savunma Uzmanınca yangın söndürücüler uygun yerlere yerleştirilmiş, kontrolleri düzenli olarak yapılmaktadır.

Hastanemizde yangın çıkma nedenlerini ortadan kaldırmak için elektrik sisteminin kontrolleri rutin olarak teknik servis tarafından yapılmaktadır. Çalışanlar ve hasta/hasta yakınlarının sigara içmesi kesinlikle önlenecektir.

Hastanemiz binalarının yıldırıma karşı korunmasını teminen gerekli noktalarda paratoner sistemleri kurulmuş olup, teknik servisimiz tarafından kontrolleri yapılmaktadır.

5.8.  TIBBİ ATIKLAR
Hastanemizde atıkların; Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak toplanması, taşınması, geçici olarak depolanması ve ilgili birimlere teslimi sağlanmaktadır. Konu ile ilgili usul, esas ve sorumluklar “Tıbbi Atık Yönetimi Prosedürü” nde belirlenmiş olup amaç; tıbbi atıkların hastanemiz sağlık personeline ve çevreye zarar vermeden bertaraf edilmelerinin sağlanmasıdır.

5.9.  TEHLİKELİ MADDELER


Hastanemizde bulunan tehlikeli ilaç ve maddeler şunlardır:
1.  İlaçlar: Kemoterapi ilaçları, anestezik ajanlar, yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçlar vs.
Kemoterapik ajanlar; eczanede olduğu sürece depolama talimatlarına uygun olarak ambalajlarında belirtilen bilgilere göre depo sorumluları tarafından taşınır ve depolanırlar. İlgili birimde olduğu sürece ise ilgili birim sorumluları tarafından kullanıncaya kadar aynı şekilde muhafaza edilirler. Bu ilaçlar mutlak surette doktor gözetiminde doktor direktifi ile kullanılmalıdır. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün “Antineoplastik İlaçlarla Güvenli Çalışma Rehberi” ne uygun olarak çalışılmalıdır. İlaçların kullanıma hazırlanması sırasında özel ilaç hazırlama kabinleri kullanılır ve hazırlayan hemşire eldiven, maske ve önlük giyerek çalışmalıdır. Kullanımına ilişkin kayıtlar eczane bilgi sisteminde ve hasta dosyalarında muhafaza edilir. Eğer miadı geçmiş veya kullanıma uygun olmayan ilaçlar olduğunda değiştirilmesi veya imhası için başeczacı ile irtibata geçilir ve genel hükümler uygulanır.

Anestezik ajanlar; eczanede olduğu sürece depolama talimatlarına uygun olarak ambalajlarında belirtilen bilgilere göre depo sorumluları tarafından taşınır ve depolanırlar. Ameliyathanede olduğu sürece ise ilgili birim sorumluları tarafından kullanıncaya kadar aynı şekilde muhafaza edilirler. Bu ilaçlar mutlak surette anestezi uzmanının gözetiminde kullanılmalıdır. İlaçların kullanıma hazırlanması sırasında hazırlayan personel eldiven ve maske giyerek çalışmalıdır. Kullanımına ilişkin kayıtlar eczane bilgi sisteminde ve anestezi bölümünde muhafaza edilir. Eğer miadı geçmiş veya kullanıma uygun olmayan ilaçlar olduğunda değiştirilmesi veya imhası için başeczacı ile irtibata geçilir ve genel hükümler uygulanır.

Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçlar; eczanede olduğu sürece depolama talimatlarına uygun olarak ambalajlarında belirtilen bilgilere göre depo sorumluları tarafından taşınır ve kilit altında özel dolaplarda muhafaza edilirler. Bu ilaçların kimlere verildiğine ilişkin kayıtlar eczanede muhafaza edilir. İlgili birimde olduğu sürece ise ilgili birim sorumluları tarafından kullanıncaya kadar aynı şekilde muhafaza edilirler. Eğer miadı geçmiş veya kullanıma uygun olmayan ilaçlar olduğunda değiştirilmesi veya imhası için başeczacı ile irtibata geçilir ve genel hükümler uygulanır.

2.  Kimyasallar: Alkol, formol, xylen, aseton, röntgen banyo suları vs.
Hastanemizde kullanılmakta olan irritan ve yanıcı özellikteki kimyasal maddeler; depoda olduğu sürece depolama talimatlarına uygun olarak ambalajlarında belirtilen bilgilere göre depo sorumluları tarafından taşınır ve depolanırlar. Kullanım alanlarında olduğu sürece ise ilgili birim sorumluları tarafından kullanıncaya kadar aynı şekilde muhafaza edilirler.

Bunlar kullanılırken; eldiven ve gerektiğinde maske kullanılarak çalışılmalıdır, ateşten uzak durulmalıdır, yeterince havalandırma sağlanmalıdır, gerekli olan yangın söndürme ekipmanları hazır bulundurulmalıdır.

3.  Tıbbi ve bulaşıcı atıklar
Konu ile ilgili usul, esas ve sorumluklar “Tıbbi Atık Yönetimi Prosedürü” nde belirlenmiş olup bu prosedür doğrultusunda tıbbi atıkların uygun olarak toplanması, taşınması, geçici olarak depolanması ve ilgili birimlere teslimi sağlanmaktadır.

5.10.  EĞİTİMLER
Hastanemiz personellerine; tehlikeli ve riskli durumları azaltmaya, enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesine, kaza ve yaralanmaları önlemeye yönelik eğitimler verilir. Bu eğitimlerin ne şekilde yapılacağı hastanemiz Eğitim Kurulu, Enfeksiyon Komitesi ve Çalışan Güvenliği Kurulu tarafından belirlenir ve yıllık eğitim programları ile çalışanlara duyurulur.

6.  İLGİLİ DÖKÜMANLAR:

 1. Enfeksiyon Kontrol ve Önleme Programı
 2. Personel Sağlığı Takip Talimatı
 3. Personel Yaralanmaları İzlem Talimatı
 4. Hastanemiz “Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi”
 5. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
 6. Tıbbi Atık Yönetimi Prosedürü
 7. Antineoplastik İlaçlarla Güvenli Çalışma Rehberi

İrtibat teli arayın :

  Sayfa 1 ve 2 1 2 >
   Git 
   
Aktif Kullanıcı: 135 Üye Sayısı: 52936

Telif Hakkı © T.C.Sağlık Bakanlığı 2018